Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

30 rokov školy

30 rokov školy

Písal sa rok 1992, keď sa po prvýkrát otvorili brány našej cirkevnej školy.

Prvé septembrové otvorenie školských brán v roku 1992 začalo slávnostnou svätou omšou, ktorú koncelebroval vtedajší diecézny banskobystrický biskup, Mons. Rudolf Baláž. Ako prvou riaditeľkou školy sa stala pani Mgr. Emília Gajdošová. Terajší pán riaditeľ Juraj Kubiš je piaty v poradí.

Naša milá školička oslávila v tomto školskom roku 2021/2022 svoje 30. narodeniny. Pri takej veľkej udalosti nechýbali žiaci, rodičia, pedagógovia, duchovní správcovia a naši priaznivci...

Spolu s vdp. Vojtechom Nepšinským, ktorý sa zaslúžil o založenie našej školy v roku 1992, sme poďakovali za dar cirkevnej školy vo Zvolene na slávnostnej svätej omši v Kostole svätej Alžbety, ktorá sa slávila 12. mája 2022. Piesne nášho spevokolu Dominik a modlitby všetkých zúčastnených rozozvučali nielen steny chrámu, ale i naše srdcia.

Oslavy pokračovali slávnostnou akadémiou v DK Podborová, kde žiaci spolu so svojimi pedagógmi predstavili život našej školy v pro-grame plnom scénok, tanečných vystúpení pretkaných umeleckým slovom, tónmi gitár či spevom, za sprievodu skvelých moderátoriek a nášho hosťa svätého Dominika.

Hostí vítala pri vchode do sály výstava výtvarných prác a výrobkov našich nádejných malých umelcov a každý hosť si odniesol pár milých drobností a časopis Pramienok ako spomienku na tento výnimočný deň v živote školy.

Program a sprievodné aktivity chceli priblížiť dnešný život našej školy, ktorý je pokračovaním veľkej myšlienky založiť školu, kde by deti spoznávali svet spolu s Ježišom. Ponúkol veselý pohľad na každodenný i duchovný život našej školy.

Ďakujeme Pánu Bohu za všetky dary, ktoré škola dostala v podobe úžasných a talentovaných žiakov a ich starostlivých rodičov, múdrych a obetavých pedagógov a zamestnancov školy a ľudí, ktorí nás tak nezištne podporovali a pomáhali škole rásť po všetky tie roky. :) Doslova sa naša školička za posledných desať rokov rozrástla o: – modernú telocvičňu susediacu so školským dvorom, – dve triedy, – vynovenú dielničku pre žiakov a kuchynku, – vylepšenú a rozšírenú jedáleň, – ale najmä o vlastnú školskú kaplnku na I. po-schodí, ktorá bola slávnostne posvätená 23. novembra 2016.

...veríme, že aj vy sa pripojíte k nášmu želaniu spolu s modlitbou, nech sa aj naďalej darí školičke posielať do sveta dobrých a múdrych ľudí!

AUTOR: Mgr. Renáta Beňová

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Prázdniny
Naše spoločenstvo

Prázdniny

Veronika Plichtová
3. júla 2022

Letné obdobie sa spája s oddychom a dovolenkami. Počas celého roka sa tešíme na voľné dni, plánujeme si program. Naše telo si môže oddýchnuť a načerpať nové sily pri mori, v prírode, v tichu alebo na chate s rodinou či priateľmi. Pracovné povinnosti ustupujú do úzadia, viac sa venujeme sebe, svojim záľubám, či členom rodiny, na ktorých počas roka nemáme čas. Častokrát sa však stane, že má prázdniny aj naša modlitba, náš duchovný život. Naše dni sú počas prázdnin často prázdne, bez Boha. Však, keď si slovo prázdniny rozložíme, znamená prázdne dni. Ráno, ledva čo – to zašomreme a cez deň zabúdame, že je Boh. Áno, chválim a prosím každou svätou omšou, každým pohľadom na nebo, strelnou modlitbou. Je prirodzené, že sa viac utiekame k Bohu v dňoch starostí a smútku. Prosíme Najvyššieho, aby nám pomohol, aby vyriešil náš problém, na ktorý nemáme síl.

Nový vojenský dekan
Naše spoločenstvo

Nový vojenský dekan

Marek Trochan
3. júla 2022

Po sedemnástich rokoch skončilo moje pôsobenie vo funkcii vojenského kaplána na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene. Som vďačný Bohu za tie roky. Moja vďačnosť však patrí aj vám, otcovia a bratia kňazi, pôsobiaci vo Zvolene a blízkom okolí: súčasnému dekanovi a jeho predchodcom, farárom a neustále odchádzajúcim a prichádzajúcim kaplánom a diakonom, rovnako ako synom sv. Dominika „zo Západu“ a synom sv. Benedikta na Sampore. Vďaka vám za kňazské bratstvo, spoluprácu a obyčajné ľudské prijatie pri stretnutiach. Vďaka rehoľným sestrám v minulosti aj sú-časne pôsobiacim vo zvolenskej farnosti. Váš život je tajomstvom, svedectvom a službou. Aj pre mňa. A všetkými troma rozmermi sa ma pri stretnutiach s vami dotýka. Veľká vďaka patrí veriacim z farností vo Zvolene a blízkom okolí, ktorí sa liturgicky aj osobným podielom zapájali do života vojenskej farnosti. Tak sme spolu mohli prežívať univerzálnosť Cirkvi v jej pestrosti.

Akcie miništrantov
Naše spoločenstvo

Akcie miništrantov

Ondrej Priškin
3. júla 2022

Zvolenskí miništranti sa počas obdobia korony stretávali veľmi málo. Po dlhej pauze nás opäť vidieť pri oltári. Najviac sme sa tešili na službu pri obradoch Veľkonočného trojdnia. Naspäť sú celý rok aj miništrantské stretká, na ktorých sa nielen zdokonaľujeme v miništrovaní, ale sa aj bavíme a hráme. Najčastejšie rozprávame o osobnostiach spojených s miništrovaním, ako napríklad o svätom Tarzíciovi - prvom miništrantovi – a snažíme sa poučiť z jeho príbehu, či o svätom Don Boscovi, ktorý viedol mladých chlapcov z ulice. Tiež si vysvetľujeme liturgické úkony, ktoré by mal vedieť každý miništrant, slúžiac pri oltári. Ako príklad, rozkladanie kalicha a prinášanie obetných darov, zručné narábanie s knihami (po latinsky libriferovanie), narábanie s kadidlom. Úkony sv. omše sa často učíme priamo v kostole. Hry hrávame potom v klube pod farou alebo pri peknom počasí vonku v parku. Jedným zo skvelých zážitkov, ktorý sa nám stal počas stretka, bolo stretnutie sa s majiteľmi pretekárskych áut vystavených na námestí, ktorí nám dovolili si do nich sadnúť a pokochať sa interiérom.