Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Diakonská prax

Diakonská prax

Milí čitatelia časopisu Naše spoločenstvo, všetkých vás srdečne pozdravujem.

Hovorí sa, že „cesty Pánove sú nevyspytateľné...“ aj v tomto prípade – v službe diakona ma dobrotivý Pán poslal do farnosti Zvolen–mesto. Mnohí sa ma pýtali, či som mal očakávania od pôsobenia vo Zvolene, ale úprimne sa priznám, nemal som žiadne očakávania. Len som si povedal: „Pane, ty buď prvý a ja pôjdem za tebou.“ Pretože ak je Pán prvý a ja sa stanem jeho nasledovníkom, on ma povedie ako Dobrý Pastier po všetkých cestách, ktoré budem musieť v pastorácii absolvovať. A naozaj, môžem povedať, že po takmer sedemtýždňovej praxi sa oplatilo byť druhým pre druhých – pre vás farníkov, ktorí ste sa zapísali do môjho srdca. Som naozaj veľmi rád, že som mohol v tejto farnosti stráviť svoju letnú pastoračnú prax a verím, že sa budeme vídať aj počas akademického roka.

Do farnosti Zvolen–mesto som prišiel z farnosti Prievidza–Veľká Lehôtka, ktorú tvoria ešte dve filiálky – Malá Lehôtka a Hradec. Ja som rodákom z Malej Lehôtky, kde som vyrastal, dospieval a formoval sa na kňazské povolanie, ktoré vo mne dozrievalo dlhší čas. Aj po vzore dobrých kňazov, ktorí v naše farnosti pôsobili, som sa rozhodoval aj ja odpovedať na Božie volanie a vydať sa na kňazskú cestu. Táto cesta sa pomaly napĺňa a v roku 2024 by som mal prijať posvätnú kňazskú vysviacku. Už teraz prosím aj vás o modlitby, ktoré sú veľmi dôležitým sprievodcom v každom povolaní, najmä v kňazskom. Povolanie ku kňazstvu je nadprirodzený Boží dar, ktorý je možné napomáhať len nadprirodzenými prostriedkami a práve takými sú aj úprimné modlitby vás veriacich.

V najbližšej dobe sa moje kroky na ceste povolania uberajú smerom do Nitry, kde sa nachádza náš kňazský seminár sv. Gorazda. Čaká ma posledný ročník, keď je potrebné absolvovať teologické štúdiá, najmä dogmatiku, morálnu teológiu, pastorálnu teológiu a mnohé iné. Tiež je potrebné dokončiť záverečnú magisterskú prácu, ktorou sa ukončuje šesťročné štúdium na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Moja práca je z cirkevných dejín, konkrétne prvej polovice 20. storočia.

Pevne verím, že s pomocou Ducha Svätého sa mi podarí prácu úspešne dokončiť a absolvovať štúdium teológie. Po kňazskej vysviacke nastúpiť na prvé pastoračné pôsobisko ako Kristov kňaz.

Milí farníci, na záver vám všetkým chcem vysloviť úprimné ĎAKUJEM: za všetok čas strávený vo farnosti Zvolen-mesto, za každý úsmev, rozhovor, pomoc aj vzájomnú blízkosť. Nech dobrotivý Pán dá vyklíčiť všetkému, čo bolo dobré, a zároveň vykorení to, čo bolo nedostatočné. Prosím, modlite sa za mňa a ja sa budem modliť za vás.

S katolíckym pozdravom a požehnaním pre vás a vaše rodiny,

Martin Lenhardt, diakon

Nech Vás Pán sprevádza a Duch Svätý posilňuje na štúdiách. V mene farníkov vám ďakujeme za vás čas strávený medzi nami. Tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Redakcia NS

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Škola osobnej formácie
Naše spoločenstvo

Škola osobnej formácie

Ondrej Priškin
15. novembra 2023

Pýtali sme sa mladých šofkárov, ako hodnotia ŠOFku - Školu osobnej formácie pre mladých od 16 do 30 rokov, ktorú organizuje Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline. Čo ti priniesla? Odporúčaš ju iným? Dominika: – spoznanie nových ľudí, seba samej a väčšie spoznanie Boha – odporučila by som ju mladým, ktorí sa zúčastnili Kvetného víkendu a chcú pokračovať ďalej.

Naše leto
Naše spoločenstvo

Naše leto

Magdaléna Turanská
15. novembra 2023

Ako každý rok, tak aj tento sme prázdniny odštartovali spolu na farskom tábore. Detí bolo tentoraz pomenej, no napriek tomu zábava nechýbala. V pondelok sme začali svätou omšou a pokračovali spoločnými hrami v Laniciach. Nasledujúce ráno sme sa odviezli vláčikom do Banskej Bystrice a spoločne vystúpali na Urpín. Tam na nás čakal zábavný program. V stredu sme navštívili arborétum, kde sme aj napriek náročnejším aktivitám prežili spolu opäť krásny deň. Kvôli zlému počasiu sme na ďalší deň museli vymeniť program, a tak sa na cirkevnej škole vo štvrtok uskutočnil karneval. Posledný taborový deň sme plnili po celom meste v tímoch úlohy s rôznymi aktivitami, úspešne vyhodnotili a venovali ceny deťom, no a nakoniec sme celý tábor ukončili svätou omšou v kostole. Myslím, že sme spoločne prežili príjemný čas plný zážitkov a tešíme sa na nové dobrodružstvá s deťmi budúci rok.