Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Mestské správy

Mestské správy

V utorkový večer, 14. 2. 2023 sa na Farskom úrade Zvolen-mesto stretlo viac ako dvadsať horliteliek a horliteľov Ružencového bratstva. Stretnutie otvorila ružencová matka, MUDr. Stanislava Korbašová. Po krátkej modlitbe ružencová matka prítomných v krátkosti oboznámila s programom. Keďže je novou matkou, prekontrolovala si ruže podľa mien horliteľov a čísla ruže.

Ďalej prebrali služby pri poklone v kaplnke. Poklony budú bývať v utorok až piatok v doobedňajších hodinách. Horliteľky a horlitelia sa dohodli, že počas pôstu na-vštívia dve krížové cesty, v Banskej Bystrici a v Detve. Tiež sa dohodli na výletoch – zatiaľ len orientačne, na horu Butkov a do Litavy, do centra Bratstva Božského Srdca Ježišovho.

Na záver poďakovala prítomným za účasť a dobrovoľníkom za prípravu občerstvenia. Stretnutie ukončil pán dekan Jozef Kraus krátkou modlitbou a udelil prítomným po-žehnanie.

Veriaci farnosti Zvolen-mesto sa zúčastnili na spoločných krížových cestách aj mimo svojho sídla. Ich prvá púť smerovala do Banskej Bystrice na Urpín. Cieľom tej druhej bola krížová cesta v Detve. Tá bola venovaná hlavne rodinám.

Na každú krížovú cestu putovali veriaci spoločným autobusom alebo vlastnými prostriedkami.

V našej farnosti sa v dňoch 28–29. 3. 2023 konalo dekanátne kolo súťaže Biblická olympiáda. Veríme, že táto olympiáda nie je pre deti len obyčajnou súťažou, ale aj duchovným naplnením. Kedže olympiáda sa koná až po uzávierke čísla toho časopisu, nemôžeme vás o jej výsledkoch informovať.

Oznam: vysoké ceny energií zasiahli celú spoločnosť. Na rozdiel od domácností a podnikov zostala Cirkev mimo schém pomoci. Situácia je veľmi premenlivá, a tak sme povinní platiť niekoľkonásobne vyššie faktúry za energie. Aktuálne režijné náklady sú približne vo výške 6 000 € mesačne. Z tohto dôvodu Farská ekonomická rada odhlasovala takúto zmenu:

Asistencia bude s pokladničkami prítomná pri východe z kostola pri všetkých nedeľných svätých omšiach tak, ako bola prítomná pri predchádzajúcich účelových nedeľných zbierkach. Ak na niektorú nedeľu pripadne povinná zbierka na iné ako farské ciele, bude v kostole k dispozícii špeciálne označená pokladnička na tieto účely.

Autor: Jana Krajčíková Foto: Jozef Kraus

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Obnova misií vo farnosti
Naše spoločenstvo

Obnova misií vo farnosti

Redakcia
6. apríla 2023

V mesiaci úcty Božského Srdca Ježišovho – v júni, sa pátri redempto-risti vrátia do Zvolena, aby tu po roku viedli obnovu farských misií. Obnova misií vo farnosti bude prebiehať v dňoch 14. – 18. 6. 2023 pod vedením P. Ivana Flimela a ďalšich dvoch misionárov. Misionári sa spolu s veriacimi budú zamýšľať nad tým, čo znamená patriť do Cirkvi a čo sa od misií v roku 2022 zmenilo v prežívaní viery u ľudí v našej farnosti.