Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Modlitby za jednotu

Modlitby za jednotu

Farnosť Zvolen-mesto navštívili viacerí zástupcovia kresťanských cirkví. O čo išlo a načo to bolo dobré? Ktoré cirkvi sa stretli?

Zástupcovia cirkví sa stretli na modlitbách za jednotu kresťanov. Tu nejde o to, ktorá strana vyhrá a na ktorú stranu všetci prejdeme. Všetci veríme v jedného Boha a v modlitbách sa prosí o silu byť jedno.

Prvé stretnutie prebiehalo v katolíckom Chráme sv. Alžbety vo Zvolene. Stretnutia sa zúčastnil náš pán dekan Jozef Kraus, pán kaplán Martin Ščúry, pán farár Karol Vozár. Ako hostí pán dekan privítal evanjelickú farárku Líviu Mojzsisovú, pravoslávneho duchovného otca Mareka Ignacíka a gréckokatolíckeho duchovného otca Petra Sahajdu.

Spoločne s veriacimi oslavovali Boha svojimi modlitbami i spevom. Prítomným hosťom a veriacim sa prihovoril pravoslávny duchovný otec, Marek Ignacík. Vo svojom príhovore vyzdvihol, že Boh od nás nechce tak veľa. Chce, aby sme si pomáhali tým najnutnejším. Podať chleba, vody, šatstvo, niekoho navštíviť. Svoj príhovor ukončil prosbou k Bohu, aby nám dal silu, aby sme žili evanjelium, nerobili medzi sebou rozdiely, nepozerali sa na to, kto je akej národnosti či akého vierovyznania, alebo akej štátnej príslušnosti, či rasy. Aby sme v každom videli Ježiša.

Druhé stretnutie v tom istom zoskupení sa konalo v evanjelickom chráme vo Zvolene.

Po prečítaní evanjelia, ktoré bolo o Ježišovi a Samaritánke, sa prítomným pri-hovoril dekan zvolenskej farnosti Jozef Kraus. Poukázal, že milosrdenstvo je väčšie ako predsudky. Ježiš ukázal, že prišiel pre všetkých. Svoj príhovor ukončil slova-mi: „Buďme darom pre tých, ktorých nám Boh pošle do cesty.“

Na záver každý zástupca cirkvi udelil prítomným veriacim požehnanie. Pri východe z chrámu sa s každým rozlúčili podaním ruky.

Nezabudnime sa i naďalej modliť za jednotu kresťanov nielen v našom meste, ale na celom svete.

AUTOR: Jana Krajčíková FOTO: Michal Uhrin

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Biskupské požehnanie
Naše spoločenstvo

Biskupské požehnanie

Mária Podhorová
15. marca 2023

Služba kostolníka je služba Bohu a ľudu. Za obetavú a dlhoročnú prácu dostala pani kostolníčka poďakovanie od diecézneho biskupa. V našom Kostole sv. Jána Pavla II. v Lieskovci sa po Vianociach uskutočnila dôležitá udalosť. Dňa 22.1.2023 sa na záver nedeľnej sv. omše poďakoval dekan Mgr. Jozef Kraus Irenke Šiandorovej za obetavú a intenzívnu službu kostolníčky, ktorú vykonávala 25 rokov. Tiež jej odovzdal jej biskupské požehnanie od diecézneho biskupa Mons. ThDr. Mariána Chovanca. Pozícia kostolníčky je v kostole veľmi dôležitá, pretože kostolníčka je jednou z tvárí kostola, ktorá je v kontakte s veriacimi počas svätej omše, ako aj pri iných dôležitých udalostiach. V našom kostole sme mali šťastie mať takúto oddanú