Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Nový vojenský dekan

Nový vojenský dekan

Poďakovanie

Po sedemnástich rokoch skončilo moje pôsobenie vo funkcii vojenského kaplána na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene. Som vďačný Bohu za tie roky.

Moja vďačnosť však patrí aj vám, otcovia a bratia kňazi, pôsobiaci vo Zvolene a blízkom okolí: súčasnému dekanovi a jeho predchodcom, farárom a neustále odchádzajúcim a prichádzajúcim kaplánom a diakonom, rovnako ako synom sv. Dominika „zo Západu“ a synom sv. Benedikta na Sampore. Vďaka vám za kňazské bratstvo, spoluprácu a obyčajné ľudské prijatie pri stretnutiach.

Vďaka rehoľným sestrám v minulosti aj sú-časne pôsobiacim vo zvolenskej farnosti. Váš život je tajomstvom, svedectvom a službou. Aj pre mňa. A všetkými troma rozmermi sa ma pri stretnutiach s vami dotýka.

Veľká vďaka patrí veriacim z farností vo Zvolene a blízkom okolí, ktorí sa liturgicky aj osobným podielom zapájali do života vojenskej farnosti. Tak sme spolu mohli prežívať univerzálnosť Cirkvi v jej pestrosti.

Nech Pán príjme vďačnosť za tento kúsok spoločnej cesty a nech On sám je požehnaním pre toto spoločenstvo svätých: pre nás, ktorí si myslíme, že sme živí, aj pre tých našich, o ktorých hovoríme, že sú mŕtvi.

Prijmite moje ospravedlnenie a prosím odpustite mi, ak som vás pohoršil. Tam, kde som sa prejavil ako človek a mal som sa viac zachovať ako kňaz, rovnako aj za to, keď som sa zachoval neľudsky tam, kde som sa mal prejaviť viac ako človek.

Ostávate živí v mojich spomienkach a modlitbách. Rovnako ako aj ja prosím o miesto vo vašich modlitbách a spomienkach.

Ostaňte zdraví. A ak sa vám dá – aj dobrí. Plk. v.v. ThLic. Marko TROCHAN

FOTO: Jozef Kraus

Aj my sa chceme poďakovať Pánovi za vaše pôsobenie nielen vo vojenskej farnosti, ale aj vo farnostiach vo Zvolene. Nech Pán vedie ďalšie vaše kroky.

Nový vojenský dekan

Život prináša zmeny. Jeden kňaz odchádza, druhý prichádza. Ďakujeme a vítame. Novým vojenským dekanom vo Zvolene je kpt. Mgr. Pavel Lukáč.

Dňa 18.mája 2022 ho do úradu slávnostne uviedol J.E. Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Stalo sa tak pri slávnostnej svätej omši vo Vojenskej kaplnke sv. Michala archanjela, ktorý je patrónom vojenskej farnosti pri Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene.

Menovaný sa stáva farárom tejto farnosti, a zároveň dekanom pre vojenské farnosti, ktoré patria do podriadenosti veliteľstva vzdušných síl. Sú to farnosti vo vojenských útvaroch v Prešove, v Sliači, vo Zvolene na Podborovej, v Nitre a v Kuchyni.

Slávnosti sa zúčastnil veliteľ vzdušných síl, brigádny generál, Ing. Róbert Tóth, príslušníci jeho štábu, profesionálni vojaci a zamestnanci veliteľstva. Medzi vzácnych pozvaných hostí patril dekan zvolenského dekanátu Mgr. Jozef Kraus, rovnako aj dekan krupinského dekanátu Mgr. Daniel Markovič. Z krupinského dekanátu totiž novovymenovaný vojenský dekan pochádza. A pred vstupom do Ozbrojených SR v ňom ako farár aj pôsobil.

Medzinárodný rozmer slávnosti dodal páter Zigmund, vojenský kaplán nemeckých ozbrojených síl a jeho kolegovia, ktorí koordinujú zabezpečenie duchovnej služby pre vojakov medzinárodného kontingentu, momentálne pôsobiaceho na území Slovenskej republiky. Do slávenia sa svojou prítomnosťou a účasťou zapojili aj veriaci z farností vo Zvolene a v okolí, ktorí už dlhoročne participujú na živote tejto vojenskej farnosti.

Biskup František počas príhovoru na obraze viniča zdôraznil, že Cirkev je viac než len organizácia. Je to organizmus, základom ktorého sú osobné vzájomné vzťahy veriacich a Ježišova láska v nich a prejavujúca sa medzi nimi.

Slávnosť vytvorila priestor aj pre poďakovanie plk. v.v. ThLic Markovi Trochanovi, ktorý svoje poslanie ako vojenský kaplán, farár a dekan v ozbrojených silách ukončil.

AUTOR a FOTO: Jozef Kraus

Novému dekanovi, kpt. Mgr. Pavlovi Lukáčovi blahoželáme aj blaho želáme. Vyprosujme mu veľa Božích milostí pre jeho osobný život a jeho pôsobenie v ozbrojených silách a tešíme sa na spoluprácu.

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Prázdniny
Naše spoločenstvo

Prázdniny

Veronika Plichtová
3. júla 2022

Letné obdobie sa spája s oddychom a dovolenkami. Počas celého roka sa tešíme na voľné dni, plánujeme si program. Naše telo si môže oddýchnuť a načerpať nové sily pri mori, v prírode, v tichu alebo na chate s rodinou či priateľmi. Pracovné povinnosti ustupujú do úzadia, viac sa venujeme sebe, svojim záľubám, či členom rodiny, na ktorých počas roka nemáme čas. Častokrát sa však stane, že má prázdniny aj naša modlitba, náš duchovný život. Naše dni sú počas prázdnin často prázdne, bez Boha. Však, keď si slovo prázdniny rozložíme, znamená prázdne dni. Ráno, ledva čo – to zašomreme a cez deň zabúdame, že je Boh. Áno, chválim a prosím každou svätou omšou, každým pohľadom na nebo, strelnou modlitbou. Je prirodzené, že sa viac utiekame k Bohu v dňoch starostí a smútku. Prosíme Najvyššieho, aby nám pomohol, aby vyriešil náš problém, na ktorý nemáme síl.

Akcie miništrantov
Naše spoločenstvo

Akcie miništrantov

Ondrej Priškin
3. júla 2022

Zvolenskí miništranti sa počas obdobia korony stretávali veľmi málo. Po dlhej pauze nás opäť vidieť pri oltári. Najviac sme sa tešili na službu pri obradoch Veľkonočného trojdnia. Naspäť sú celý rok aj miništrantské stretká, na ktorých sa nielen zdokonaľujeme v miništrovaní, ale sa aj bavíme a hráme. Najčastejšie rozprávame o osobnostiach spojených s miništrovaním, ako napríklad o svätom Tarzíciovi - prvom miništrantovi – a snažíme sa poučiť z jeho príbehu, či o svätom Don Boscovi, ktorý viedol mladých chlapcov z ulice. Tiež si vysvetľujeme liturgické úkony, ktoré by mal vedieť každý miništrant, slúžiac pri oltári. Ako príklad, rozkladanie kalicha a prinášanie obetných darov, zručné narábanie s knihami (po latinsky libriferovanie), narábanie s kadidlom. Úkony sv. omše sa často učíme priamo v kostole. Hry hrávame potom v klube pod farou alebo pri peknom počasí vonku v parku. Jedným zo skvelých zážitkov, ktorý sa nám stal počas stretka, bolo stretnutie sa s majiteľmi pretekárskych áut vystavených na námestí, ktorí nám dovolili si do nich sadnúť a pokochať sa interiérom.

Návšteva kostolov
Naše spoločenstvo

Návšteva kostolov

Marek Harazin
3. júla 2022

Miništranti z farnosti Zvolen – Západ si čakanie na zmŕtvychvstanie Pána Ježiša skrátili spoločnými výletmi s modlitbami a rozhovormi. S dávkou sebazaprenia dokonca skoro ráno vyšli na Pustý hrad nad Zvolenom. V piatok Utrpenia Pána sa osem odhodlaných miništrantov spolu s pátrom Šimonom rozhodli tiež niečo obetovať a skrátili si čas svojho spánku. Skoro ráno ešte za tmy vyrazili na Pustý hrad. Náročný výstup zvládli v jednote, mysliac na obetu Ježiša, ktorá bola pre naše ľudstvo omnoho väčšia. Na vrchu sa tak mohli kochať nádherou vychádzajúce-ho slnka nad naším mestom. Cestou nechýbala modlitba, rozhovory či záverečná spoločná fotka. Ďalší deň si naši miništranti dali mini tour po okolí Zvolena a navštívili niekoľko kostolov. Na Svätú sobotu išli do Kováčovej, na Sampor či Sliač. Na týchto miestach spoznávali krásu miestnych kostolov, v ktorých si pozreli ozdobené hroby s Kristom. Pri ukrižovanom Ježišovi sa spoločne pomodlili aj za našu farnosť a na záver sa potešili výhľadom zo samporského kláštora.