Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Stretnutie ruženčiarov

Stretnutie ruženčiarov

Vo farnosti Zvolen – Západ sa stretli horlitelia Ružencových bratstiev z celej diecézy. Spoločne uvažovali nad osobou Panny Márie ako našej ochrankyne. Viedol ich páter Matej Juraj Šulík, nový promótor pre ruženec. Súčasťou duchovnej obnovy bola aj svätá omša, spoločné modlitby.

V kostole sv. Dominika sa dňa 6. 5. 2022 konalo celodiecézne stretnutie horliteľov Ružencového bratstva. Jeho témou bola Panna Mária, naša obhajkyňa a ochrankyňa. Páter Matej Šulík nám v prednáške vysvetlil, kto je kráľovná. Už v starom zákone v Knihe kráľov bola kráľovná matka kráľa. Matka, ktorá odovzdáva svojmu synovi všetky skúsenosti, čo má, odovzdáva mu to najlepšie zo života a stojí pri ňom. Tak aj Panna Mária je blízko pri svojom Synovi a Syn jej nič neodmietne. Ona nás ochraňuje, rozprestiera svoj ochranný plášť nad národy. Ako páter povedal, na svadbe v Káne Galilejskej je už Panna Mária zatienená svojím Synom, Ona má druhé miesto po kráľovi. Tu Ježiš akoby prísne odpovedá Panne Márii, ale zároveň odpovedá ako svojej matke a nič jej neodmietne. „Tak aj my k Márii pristupujme modlitbou ruženca, spájajme sa s ňou ako s Kráľovnou, ktorá vždy stojí pri svojom Synovi. Je nemysliteľné, aby sa neobrátila na svojho Syna. My sme pre ňu tí dôležití a ona je stále s nami. Je našou obhajkyňou u svojho Syna. Zdravas Mária nie je len obyčajné oslovenie, ale môžeme si ho zameniť za Zdravas Mária - Zdravas kráľovná, Zdravas tá, ktorá si naša ochrankyňa a obhajkyňa, Zdravas, ktorá si našou prostredníčkou pri Kristovi, ktorá nás žehnáš a vedieš – to je tá modlitba srdcom,“ zhrnul páter Matej.

V ďalšej časti nám promótor pre Ružencové bratstvá vysvetlil správne fungovanie Ružencových bratstiev. Každé je registrované v Dominikánskom Mariánskom centre v Košiciach. Jeho založením a vstupom každý člen získava všetky dobrá a milosti, ktoré má rehoľa dominikánov. Páter Matej vysvetlil modlitbu ruženca – živý, svätý a večný ruženec. Vysvetlil dôležitosť spoločného mesačného stretnutia členov. „Tak, ako boli apoštoli zhromaždení a spoločne sa modlili, tak sa aj na nás pri spoločnej modlitbe vylieva Božia milosť a modlitba sa stáva silnejšou,“ priblížil.

Páter Matej nechal priestor aj na naše otázky. Pýtali sme sa ho, ako pomôcť tomu, aby Ružencové bratstvá lepšie fungovali vo farnostiach.

Zdôraznil, aby sme my boli tými, ktorí budú horliť za členov svojej skupiny. Stále viac by sme sa mali povzbudzovať k spoločnej modlitbe na mesačných stretnutiach, ale neustále aj boli v spojení so svojím duchovným otcom a celou farnosťou.

Následne sme sa spolu pomodlili ruženec a slávili sme sv. omšu, v ktorej nás páter povzbudil, že cieľom našich modlitieb je Ježiš: „Mária nás vždy predstavuje a priťahuje ku Kristovi. Zmyslom a cieľom každej modlitby je prichádzať ku Kristovi. Cieľom nie je kvantita, ale aj kratučké slovo nás má priviesť ku Kristovi. Aj každé Zdravas nás má priviesť ku Kristovi. Sv. omša je stretnutie celej Cirkvi oslávenej, trpiacej aj putujúcej, pri sv. omši sa vylievajú milosti na celú Cirkev.“

Prestávku sme využili na spoločný obed a po ňom sme sa pomodlili Korunku Panny Márie.

Nasledovala adorácia pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, počas ktorej sme rozjímali aj nad všetkým, čo sme sa počas tejto obnovy naučili a odovzdávali sme naše bratstvá a ich členov nášmu Bohu. Na záver sme sa poďakovali Bohu za túto duchovnú obnovu a horliteľka Ružencového bratstva zo Zvolena-Západu sa poďakovala duchovnému otcovi za jeho povzbudivé slová. Páter Matej vo Zvolene prežil svoj noviciát aj študentské roky, počas ktorých sa každý deň modlil spolu s farnosťou ruženec. Takto ho Panna Mária nosí na rukách od prvých krokov v reholi. Preto sa tešíme a ďakujeme, že promótorom pre Ružencové bratstvo sa stal práve páter Matej Šulík.

AUTOR: Anna Hanková FOTO: pexels.com

Ruženčiari mesta

Ružencové bratstvo má 27 ruží, 535 členov. Možno povedať, že počas kovidovej doby ružencové bratstvo obstálo veľmi dobre. Horliteľky ruží prinášali výmenu tajomstva domov, keďže sa nedalo stretávať. Snažili sa odovzdávať aj milodary, tak ako sa im podarilo rozniesť tajomstvá.

Jednotlivé horliteľky ruží pracovali ochotne a niekedy aj nad svoje sily tým, že roznášali ružencové tajomstvá svojim členom domov. Veľa členov máme starších.

Tešíme sa, že táto kovidová doba zatiaľ pominula a že sme sa vrátili do predkovidového obdobia. Ružencové bratstvá horlivo pracujú ďalej, pri službe na poklonách pred Sviatosťou Oltárnou, v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Tiež sa podieľajú aj na upratovaní kostola, či modlitbe za farnosť.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým mojim horliteľkám, ale i členom za ich modlitby a službu akéhokoľvek druhu pre našu farnosť.

AUTOR: Mária Chramcová

Členstvá ruží vo farnostiach

MESTO:

Živý ruženec – Počet ruží: 27 z toho 2 neúplné

Počet členov: 535

Svätý ruženec – počet členov: 0

Večný ruženec – počet členov: 0

Ružencová matka: Mária Chramcová

ZÁPAD:

Živý ruženec – Počet ruží: 6 z toho 1 neúplná

Počet členov: 107

Svätý ruženec – počet členov: 26

Večný ruženec – počet členov: 0

Ružencová matka: Anna Hanková

SEKIER:

Živý ruženec – Počet ruží: 13

Počet členov: 260

Svätý ruženec – počet členov: 8

Večný ruženec – počet členov: 0

Ružencová matka: Zuzana Pirščová

LIESKOVEC:

Živý ruženec – Počet ruží: 3

Počet členov: 60

Svätý ruženec – počet členov: 0

Večný ruženec – počet členov: 0

Ružencová matka: Mária Krahulcová

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Prázdniny
Naše spoločenstvo

Prázdniny

Veronika Plichtová
3. júla 2022

Letné obdobie sa spája s oddychom a dovolenkami. Počas celého roka sa tešíme na voľné dni, plánujeme si program. Naše telo si môže oddýchnuť a načerpať nové sily pri mori, v prírode, v tichu alebo na chate s rodinou či priateľmi. Pracovné povinnosti ustupujú do úzadia, viac sa venujeme sebe, svojim záľubám, či členom rodiny, na ktorých počas roka nemáme čas. Častokrát sa však stane, že má prázdniny aj naša modlitba, náš duchovný život. Naše dni sú počas prázdnin často prázdne, bez Boha. Však, keď si slovo prázdniny rozložíme, znamená prázdne dni. Ráno, ledva čo – to zašomreme a cez deň zabúdame, že je Boh. Áno, chválim a prosím každou svätou omšou, každým pohľadom na nebo, strelnou modlitbou. Je prirodzené, že sa viac utiekame k Bohu v dňoch starostí a smútku. Prosíme Najvyššieho, aby nám pomohol, aby vyriešil náš problém, na ktorý nemáme síl.

Nový vojenský dekan
Naše spoločenstvo

Nový vojenský dekan

Marek Trochan
3. júla 2022

Po sedemnástich rokoch skončilo moje pôsobenie vo funkcii vojenského kaplána na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene. Som vďačný Bohu za tie roky. Moja vďačnosť však patrí aj vám, otcovia a bratia kňazi, pôsobiaci vo Zvolene a blízkom okolí: súčasnému dekanovi a jeho predchodcom, farárom a neustále odchádzajúcim a prichádzajúcim kaplánom a diakonom, rovnako ako synom sv. Dominika „zo Západu“ a synom sv. Benedikta na Sampore. Vďaka vám za kňazské bratstvo, spoluprácu a obyčajné ľudské prijatie pri stretnutiach. Vďaka rehoľným sestrám v minulosti aj sú-časne pôsobiacim vo zvolenskej farnosti. Váš život je tajomstvom, svedectvom a službou. Aj pre mňa. A všetkými troma rozmermi sa ma pri stretnutiach s vami dotýka. Veľká vďaka patrí veriacim z farností vo Zvolene a blízkom okolí, ktorí sa liturgicky aj osobným podielom zapájali do života vojenskej farnosti. Tak sme spolu mohli prežívať univerzálnosť Cirkvi v jej pestrosti.

Akcie miništrantov
Naše spoločenstvo

Akcie miništrantov

Ondrej Priškin
3. júla 2022

Zvolenskí miništranti sa počas obdobia korony stretávali veľmi málo. Po dlhej pauze nás opäť vidieť pri oltári. Najviac sme sa tešili na službu pri obradoch Veľkonočného trojdnia. Naspäť sú celý rok aj miništrantské stretká, na ktorých sa nielen zdokonaľujeme v miništrovaní, ale sa aj bavíme a hráme. Najčastejšie rozprávame o osobnostiach spojených s miništrovaním, ako napríklad o svätom Tarzíciovi - prvom miništrantovi – a snažíme sa poučiť z jeho príbehu, či o svätom Don Boscovi, ktorý viedol mladých chlapcov z ulice. Tiež si vysvetľujeme liturgické úkony, ktoré by mal vedieť každý miništrant, slúžiac pri oltári. Ako príklad, rozkladanie kalicha a prinášanie obetných darov, zručné narábanie s knihami (po latinsky libriferovanie), narábanie s kadidlom. Úkony sv. omše sa často učíme priamo v kostole. Hry hrávame potom v klube pod farou alebo pri peknom počasí vonku v parku. Jedným zo skvelých zážitkov, ktorý sa nám stal počas stretka, bolo stretnutie sa s majiteľmi pretekárskych áut vystavených na námestí, ktorí nám dovolili si do nich sadnúť a pokochať sa interiérom.