Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Zasvätenie

Zasvätenie

V piatok večer 25. marca, svätý Otec ped samotným zverením Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v homílii spomenul život jedného mnícha. Dal Bohu všetko. Odišiel na samotu a slúžil Bohu modlitbou a pôstom. A na otázku Čo ešte chce od neho Boh, čo mu môže ešte dať, počul odpoveď: „Daj mi svoje hriechy.“

Ďalej pokračoval svätý otec slovami: „Kresťan bez lásky je ako ihla čo nešije. Netká, nespája, nezošíva. Nechajme sa viesť Pannou Máriou. Ona je plná milosti, teda prázdna od hriechu. Ak chceme, aby sa svet zmenil, musí sa zmeniť naše srdce. Preto sa nechajme viesť Pannou Máriou. “

Dnes sme viacerí veriaci i neveriaci spoločne so svätým Otcom prosili Pannu Máriu o pokoj a mier. Ako povedal svätý Otec, zasvätenie Ruska a Ukrajiny nie je čarovná formulka, ale duchovný úkon. Ide o gesto úplného sa odovzdania do rúk Matky.

Pane, Boh pokoja, vypočuj našu prosbu! Mnohokrát a po mnohé roky sme sa pokúšali vyriešiť naše konflikty našimi silami a aj našimi zbraňami. Bolo tu mnoho chvíľ nevraživosti a temnoty, mnoho krvi bolo preliatej, bolo zničených mnoho životov, pochovaných mnoho nádejí… Ale naše úsilie vyšlo nazmar. Teraz, Pane, ty nám pomôž! Ty nám daruj pokoj, ty nás nauč pokoju, ty nás veď k pokoju. Otvor naše oči a naše srdcia a daruj nám odvahu povedať: „Nikdy viac vojnu!“. „Vojnou sa ruinuje všetko!“ Vlej do nás odvahu konať konkrétne gestá pre budovanie pokoja. Pane, Boh Abraháma a prorokov, Boh-Láska, ktorý si nás stvoril a voláš nás žiť ako bratia, daruj nám silu, aby sme boli každý deň tvorcami pokoja, daruj nám schopnosť dobrotivo hľadieť na všetkých bratov, ktorých stretáme na našej ceste. Urob nás pohotovými načúvať volaniu našich občanov, ktorí nás žiadajú premeniť naše zbrane na nástroje pokoja, naše strachy na dôveru a naše napätia na odpustenie. Udržuj v nás plameň nádeje, aby sme s trpezlivou vytrvalosťou napĺňali rozhodnutia, ktoré vzišli z dialógu a zmierenia, aby nakoniec zvíťazil pokoj. A nech zo srdca každého človeka zmiznú tieto slová: rozdelenie, nenávisť, vojna! Pane, odzbroj jazyk a ruky, obnov srdcia a mysle, aby slovo, ktoré vedie k nášmu stretnutiu bolo vždy slovo „brat“. Amen.“ (Modlitba pápeža za mier z roku 2014)

Matka milosrdenstva, vypros nám od Boha pokoj! Vypros nám predovšetkým tú milosť, ktorá môže naraz obrátiť ľudské srdcia, ktorá pripravuje, zjednáva a zaisťuje pokoj! Kráľovná pokoja, pros za nás a daj svetu, nachádzajúcemu sa vo vojne, pokoj, po ktorom vzdychajú národy, pokoj v pravde, spravodlivosti a láske Kristovej. Daj pokoj zbrani a pokoj sŕdc, aby sa v utíšených a usporiadaných pomeroch rozširovalo kráľovstvo Božie.

Zasväcujeme Ti všetky národy, zvlášť tie, ktoré sú ohrozené vojenskými konfliktami a osobitne tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme Rusko, podľa tvojej žiadosti, ktorú si vyslovila vo Fatime.

AUTOR: Jana Krajčíková FOTO: pexels.com

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Kráľovná najsvätejšieho ruženca, pomocnica kresťanov, útočište ľudstva, víťazná v bitkách Božích!

Pokorne padáme pred tvojím trónom, pevne dúfajúc, že si vyprosíme milosrdenstvo a obsiahneme milosť a potrebnú pomoc v prítomných pohromách, nie pre svoje zásluhy, na ktoré sa nespoliehame, lež jedine pre, nekonečnú dobrotu Tvojho materinského Srdca!

Tebe a Tvojmu nepoškvrnenému Srdcu zverujeme, odovzdávame a zasväcujeme nielen celú sv. Cirkev, tajuplné telo Tvojho Ježiša, ktoré trpí a krváca, sužované v toľkých údoch a tak rozličným spôsobom, ale i celý svet, roztrhaný toľkou nesvornosťou, znovu zachvátený ohňom nenávisti a trpiaci pre vlastné neprávosti.

Zasväcujeme Ti všetky národy, zvlášť tie, ktoré sú ohrozené vojenskými konfliktami a osobitne tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme Rusko, podľa tvojej žiadosti, ktorú si vyslovila vo Fatime.

Maj súcit s toľkou skazou hmotnou i mravnou, s toľkými bolesťami a úzkosťami otcov, matiek, manželov, bratov a nevinných dietok! Nech Ťa dojmú toľké životy, zničené v kvete; toľké telá, roztrhané v tomto hroznom prelievaní krvi, toľké duše, mučené a skonávajúce, z ktorých mnohé sa nachádzajú v nebezpečenstve, že budú naveky zatratené.

Matka milosrdenstva, vypros nám od Boha pokoj! Vypros nám predovšetkým tú milosť, ktorá môže naraz obrátiť ľudské srdcia, ktorá pripravuje, zjednáva a zaisťuje pokoj! Kráľovná pokoja, pros za nás a daj svetu, nachádzajúcemu sa vo vojne, pokoj, po ktorom vzdychajú národy, pokoj v pravde, spravodlivosti a láske Kristovej. Daj pokoj zbrani a pokoj sŕdc, aby sa v utíšených a usporiadaných pomeroch rozširovalo kráľovstvo Božie.

Poskytni svoju ochranu neveriacim a všetkým, ktorí ešte sedia v tôni smrti! Udeľ im pokoj a učiň, aby pre nich vyšlo slnko pravdy, aby mohli spolu s nami pred jedným Spasiteľom sveta opakovať: -Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle-(Luk.2,14.)

Daj pokoj národom, ktoré oddeľuje blud alebo nesvornosť, a zvlášť tým, ktorí Ti preukazujú zvláštnu úctu a u ktorých nebolo domu, kde by nemali v úcte Tvoj posvätný obraz (dnes azda skrývaný a odložený pre lepšie dni) a priveď ich do jediného ovčinca a pod jediného a pravého Pastiera.

Vymôž pokoj a úplnú slobodu pre svätú Cirkev Božiu. Zadrž šíriacu sa potupu novo - pohanstva. Udržuj vo veriacich lásku k čistote, činný kresťanský život, apoštolskú horlivosť, aby sa množil v zásluhách a po počte ľud tých, ktorí slúžia Bohu.

Konečne, ako bola Srdcu Tvojho Ježiša zasvätená Cirkev a celé ľudské pokolenie, aby po zložení všetkej nádeje v Neho, On bol im znakom a zárukou víťazstva a spásy, odteraz nech sú rovnako naveky zasvätené aj Tebe a Tvojmu nepoškvrnenému Srdcu, ó Matka naša a Kráľovná sveta! Kiež Tvoja láska a ochrana urýchli triumf kráľovstva Božieho, aby všetky národy, uspokojené medzi sebou a s Bohom, vyhlasovali Ťa za blahoslavenú a s Tebou zaspievali od jednej končiny zeme ku druhej večné Magnificat slávy, lásky a vďačnosti Srdcu Ježišovmu, v ktorom jedine môžu nájsť Pravdu, Život a Pokoj.

Amen

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Pôstne putovanie
Naše spoločenstvo

Pôstne putovanie

Alžbeta Paulíková
3. apríla 2022

Deti vo farnosti Zvolen – Západ putujú počas pôstu do Jeruzalema. Tréningový plán im má pomôcť lepšie prežiť toto obdobie pred Veľkou nocou. Deti v našej farnosti sa tento rok pustili do pôstneho obdobia naozaj naplno a chcú urobiť všetko pre to, aby ho prežili naozaj dobre a pripravili sa tak na nasledujúce sviatky. Aktivita je určená hlavne deťom, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, ale nielen im. Do pôstneho putovania sa zapojilo naozaj veľké množstvo malých pútnikov. Na nedeľnej detskej sv. omši dostali cestovné pasy na priamu cestu zo Zvolena do Jeruzalema. Práve tam Pána Ježiša na Kvetnú nedeľu vítali palmami a budú sa tu odohrávať aj najvýznamnejšie udalosti Jeho života. Každú nedeľu dostanú malí pútnici nálepky, ktoré vložia do svojho pasu. Zároveň je na každý týždeň pripravený tréningový plán, ktorý má deťom pomôcť, aby sa cez pôst úspešne dostali do cieľa. Napríklad počas prvého týždňa si mali precvičiť svoje nohy. Nešlo len o športové aktivity, ale ich úlohou bolo aspoň raz za týždeň sa pomodliť na kolenách alebo prísť na sv. omšu do kostola aj v iný deň ako v nedeľu. Ďalší týždeň si deti majú precvičovať svoj jazyk. To sa dá napríklad pekným slovom, neodvrávaním, ale aj dlhšou modlitbou, ako je napríklad ruženec. Jeden deň v týždni sa tiež majú zriecť sladkostí.

Fatimské soboty
Naše spoločenstvo

Fatimské soboty

3. apríla 2022

Po dlhšej prestávke sa opäť začali stretávať deti z farnosti Zvolen – Západ v prvé soboty v mesiaci. Svoju pozornosť v tento deň venujú práve Panne Márii. Malí Západniari opäť začali sláviť fatimské soboty a zvláštnym spôsobom si tak uctievať našu najväčšiu orodovníčku v nebi – Pannu Máriu. Vždy v prvú sobotu v mesiaci sa stretneme na sv. omši, ktorá sa v kostole sv. Dominika začína o 8. hodine. Po nej sa spoločne pomodlíme posvätný ruženec s rozjímaniami, ale aj s pesničkami. Do modlitby sa zapájajú takmer všetky prítomné deti aj so svojimi rodičmi. Spoločne tak vytvárame jednu veľkú modliacu sa rodinu. Potom nasleduje krátka adorácia, počas ktorej môžeme v tichosti odovzdať nášmu Bohu všetko, čo nás ťaží, ale aj čo nám robí radosť. Zároveň ho prosíme o silu a pomoc do ďalších dní. Stretnutie je ukončené požehnaním so Sviatosťou Oltárnou. Najbližšie sa bude detská fatimská sobota konať 2. apríla a pozvaný je naozaj každý, kto si takýmto spôsobom chce uctiť Pannu Máriu.

Príprava birmovancov
Naše spoločenstvo

Príprava birmovancov

Alžbeta Paulíková
3. apríla 2022

V týchto dňoch sa vo farnosti Zvolen – Západ začalo prihlasovanie birmovancov. Sviatosť birmovania bude u nás budúci rok, presný termín určí Biskupský úrad v Banskej Bystrici. V minulosti prebiehala v našej farnosti príprava birmovancov priamo v kresťanských rodinách. Opýtali sme sa animátorov, ako to vnímali a čo im takáto služba farnosti dala. “Čo nám dala príprava birmovancov? Prítomnosť Ježiša u nás v obývačke na gauči. Hosť do domu, Boh do domu… A veľa rozhovorov, v ktorých sme pochopili, ako veľmi sa potrebujú mladí rozprávať aj o tabuizovaných témach a ,,jediné”, čo k tomu treba, je čas a otvorené srdce. To isté budú v ich veku potrebovať aj naše deti, takže to bola príprava do budúcna aj pre nás. Navyše tieto stretnutia naše deti (v tom čase 7 a 8 r.) mali veľmi radi a veríme, že pre ne boli dobrým príkladom, ako žiť svoju vieru skutkami. A ešte bonus: stále máme kríž, ktorý sme od nich dostali darom, nad dverami obývačky, v ktorej sme s nimi presedeli hodiny.” Manželia Kuchárovci