Príspevky

Príspevky

Rok sv. Františka Xaverského

Slávnostnou svätou omšou, v nedeľu 13. marca 2022 v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, diecézny biskup Mons. Marián Chovanec otvoril Rok sv. Františka Xaverského, ktorý práve prebieha na území Banskobystrickej diecézy a bude trvať až do 12. marca 2023.

V sobotu 12. marca, uplynulo presne štyristo rokov odvtedy, ako pápež Gregor XV. 12. marca 1622 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne vyhlásil sv. Františka Xaverského za svätého. Diecézny biskup otvoril Rok sv. Františka Xaverského práve v deň, keď si Banskobystrická diecéza pripomína 246. výročie svojho založenia, keď ju práve 13. marca 1776 na žiadosť cisárovnej Márie Terézie erigoval pápež Pius VI. Práve pri vzniku diecézy sa František Xaverský, patrón jezuitského chrámu v Banskej Bystrici, ktorý bol povýšený na katedrálu, stal patrónom novej katedrály i celej diecézy.

Zdroj: bbdieceza.sk - otvorenie

Úplné odpustky

Apoštolská penitenciária v Ríme udelila počas Roku sv. Františka Xaverského (12.3.2022 – 12.3.2023) na území Banskobystrickej diecézy možnosť získať úplné odpustky # za obvyklých podmienok ## v nasledovných prípadoch:

A) Každý deň v banskobystrickej katedrále

Ak veriaci navštívia banskobystrickú katedrálu a zúčastnia sa na jubilejnom slávení ### a istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.

B) Tretí deň mesiaca v ktoromkoľvek farskom kostole na území diecézy

Ak veriaci navštívia v tretí deň mesiaca ktorýkoľvek farský kostol na území Banskobystrickej diecézy a zúčastnia sa na jubilejnom slávení ### a istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.

C) Každý deň pred relikviami sv. Františka Xaverského

Veriaci, ktorí pred relikviami sv. Františka Xaverského (sú prítomné v banskobystrickej katedrále a v kaplnke kňazského seminára) istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.

D)Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu opustiť dom

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu opustiť dom, môžu rovnako získať úplné odpustky, ak si vzbudia ľútosť nad hriechmi s úmyslom splniť tri obvyklé podmienky, akonáhle im to bude možné, ak pred nejakým obrazom sv. patróna sa duchovne spoja s posvätnými obradmi, najmä s jubilejnými sláveniami vysielanými v televízii alebo v rádiu alebo prostredníctvom nových komunikačných prostriedkov a svoje utrpenia a ťažkosti života odovzdajú Božiemu milosrdenstvu.

# Tieto úplné odpustky je možné obetovať aj za duše v očistci

## Obvyklé podmienky: sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca

### Jubilejné slávenie – ide o verejnú pobožnosť (spoločné slávenie), (môže to byť svätá omša, spoločná modlitba Liturgie hodín, eucharistická adorácia, Modlitba za diecézu a Litánie k sv. Františkovi Xaverskému…) s úmyslom modlitby „za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“.

Zdroj: bbdieceza.sk - odpustky

Modlitba za Banskobystrickú diecézu

Milosrdný Otče, skrze Ducha Svätého vkladáš do sŕdc veriacich dary svojej láskavosti. Ďakujeme ti za všetko, čo máme a čím sme. Na príhovor svätého Františka Xaverského daj nám silu v našej diecéze budovať spoločenstvo viery.

Otvor naše uši, aby sme počuli tvoje slovo. Otvor naše oči, aby sme videli tvoju prítomnosť. Otvor našu myseľ, aby sme pochopili tvoju múdrosť. Otvor naše srdcia, aby sme stále viac mohli uskutočňovať svoje poslanie.

Posilni nás svojou milosťou, aby sme boli opravdivým znakom a nástrojom tvojej prítomnosti v súčasnom svete. Pošli na svoju žatvu robotníkov: svätých kňazov, diakonov, zasvätených a seminaristov, milujúcich manželov a manželky, veľkorysých mužov a ženy. S pomocou tvojej milosti nech každý z nás dokáže byť živým evanjeliom, aby vzdialení, ľahostajní a biedni objavili tvoju lásku a krásu kresťanského života. Pomôž nám byť darom pre druhých.

Požehnaj nás, našu diecézu, naše rodiny a tých, ktorých máme radi. Pretváraj nás na podobu tvojho Syna, aby sme ťa skrze neho, s ním a v ňom hlbšie milovali a vernejšie ti vždy a všade slúžili. Amen.

Svätý František Xaverský, oroduj za nás!

Zdroj: bbdieceza.sk - modlitba


Cenzor: ICLic. Mgr. Peter Lupták; Imprimatur: Mons. Marián Chovanec; Číslo: 40-5/2022; Banská Bystrica, 23.2.2022.

Litánie k sv. Františkovi Xaverskému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.

Svätý František Xaverský,

Apoštol Indie a Japonska,

Patrón katolíckych misií,

Vyvolený nástroj pre evanjelizáciu národov,

Opora svätej Cirkvi,

Oheň osvecujúci pohanov,

Kazateľ právd evanjelia,

Misionár na perifériách sveta,

Pútnik Ďalekého východu,

Vzor dôvery v Boha, oroduj za nás.

Muž so srdcom horiacim Božou láskou,

Zrkadlo pravej nábožnosti,

Príklad svätosti a apoštolskej horlivosti,

Sprievodca na ceste čností a kresťanskej dokonalosti,

Horliteľ za nové povolania,

Obranca viery,

Pastier plný lásky a úcty voči druhým, oroduj za nás.

Usvedčujúci hlas Ducha Svätého,

Trpezlivý učiteľ detí,

Ochranca opustených,

Lekár chorých,

Útočisko biednych,

Sprievodca cestujúcich,

Rehoľník milujúci evanjeliovú chudobu, oroduj za nás.

Muž zachovávajúci neporušenú čistotu,

Kňaz s horlivosťou podriadenou poslušnosti,

Misionár žijúci v hlbokej pokore,

Priateľ so zmyslom pre bratské spoločenstvo,

Pre kríž, ktorý bol znamením medzi pohanmi, oroduj za nás.

Pre vieru, ktorú si s odvahou šíril,

Pre zázraky a proroctvá, ktoré sprevádzali tvoju misiu,

Pre nebezpečenstvá, ktoré ťa nedokázali zastaviť,

Pre námahu a bolesti, ktoré si obetoval v prospech Cirkvi,

V protivenstvách a zlyhaniach, oroduj za nás.

V čase depresií a smútku,

V chudobe a v každej núdzi,

V telesných i duchovných ťažkostiach,

Vo chvíľach ťažkých skúšok,

V živote i v hodine našej smrti,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K.: Oroduj za nás, svätý František Xaverský.

Ľ.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Bože, ty si vyvolil svätého Františka Xaverského, aby neúnavne hlásal evanjelium mnohým národom a tisíce ľudí priviedol k viere; prosíme ťa, daj nám milosť dokonale napodobňovať čnosti tohto svätého muža s horiacim srdcom, aby sme aj my neúnavne a s odvahou ohlasovali svojím životom radostnú zvesť evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Cenzor: ICLic. Mgr. Peter Lupták; Imprimatur: Mons. Marián Chovanec; Číslo: 40-4/2022; Banská Bystrica, 21.2.2022.

Zdroj: bbdieceza.sk - litánie

Pastiersky list k Roku sv. Františka Xaverského v Banskobystrickej diecéze

V Druhú pôstnu nedeľu sa vo všetkých kostoloch Banskobystrickej diecézy čítal pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca pri príležitosti otvorenia Roka sv. Františka Xaverského (12. marca 2022 – 12. marca 2023).

Drahí bratia a sestry,

srdečne a rád vás všetkých so svojimi najbližšími spolupracovníkmi pozdravujem z príležitosti vyhlásenia Roka sv. Františka Xaverského.

František Xaverský, španielsko-baskický svätec, jezuitský kňaz zo 16. stor., je pokladaný za najväčšieho misionára Katolíckej cirkvi. On je patrónom nášho Banskobystrického biskupstva od jeho založenia pápežom Piom VI. a cisárovnou Máriou Teréziou v roku 1776.

Náš nebeský patrón, František Xaverský, bol presne pred 400 rokmi kanonizovaný, t.j. vyhlásený za svätého. Kanonizáciu po dôkladnom skúmaní vykonal pápež Gregor XV. dňa 12. marca roku 1622. Toto okrúhle výročie je dôvodom, aby sme si po celý rok pripomínali nášho patróna a inšpirovali sa jeho príkladom.

František sa narodil v roku 1506 na zámku Xavier v Navarre, v severnom Španielsku. Pochádzal zo schudobnenej šľachtickej rodiny, bol najmladší z piatich detí. Bol mimoriadne nadaný, elegantný a ctižiadostivý. Aj preto ho rodičia, ako 15 ročného, poslali na zahraničné štúdiá do Paríža, aby na vysokej škole získal titul „magister umenia“. To sa mu aj podarilo v roku 1530 (mal vtedy necelých dvadsať päť rokov) a stál na prahu veľkej pedagogickej kariéry.

Avšak počas parížskych štúdií sa František dostal do skupiny kresťanov, ktorých organizoval iný mimoriadne nadaný Bask – Ignác z Loyoly. Ignác bol po svojom obrátení tak príťažlivo nadšený a zapálený pre Krista, že svojím príkladom strhol ďalších šesť študentov. Títo siedmi sa v roku 1534 celkom zasvätili Pánu Bohu –už len pre neho chceli žiť a pracovať. Motivovali sa slovami Šimona Petra: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6, 68-69). Tak boli položené základy novej rehole – Spoločnosti Ježišovej, ktorú voláme aj „jezuiti“.

Jezuiti sa celkom vložili do služieb Svätého Otca – pápeža, ako pravého Kristovho námestníka na zemi. Tak im to radilo ich srdce zapálené túžbou žiť len pre Boha. Prorok Jeremiáš dávno predtým zachytil veľkolepé Božie slová o obnovení zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom: „Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom“ (Jer 31, 33). A Ignác k tomu dodal: „Nie mnoho vedomostí nasycuje a uspokojuje dušu, ale vnútorné precítenie a vychutnávanie vecí.“ Áno, pravý a živý Boh je citlivý „na srdce“. František to pochopil a tak nadobro zmenil svoj život.

Vtedajší pápež Pavol III. uvítal pomoc týchto vzdelaných, oddaných a horlivých klerikov. A nesklamal sa v nich. Oni boli ochotní v radostnej poslušnosti a v hlbokom presvedčení, že slúžia tomu Najvyššiemu, plniť aj tie najťažšie úlohy, ktoré im pápež dal.

K ťažkým úlohám tej doby patrili misie v zámorí. Moreplavci, podporovaní viacerými panovníkmi a bohatými obchodníkmi, v tom čase objavovali nové a nové krajiny, kde žili milióny ľudí, ktorí vôbec nepoznali Krista a jeho evanjelium. Katolícka cirkev vedomá si Kristovho poslania: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20), chcela ohlasovať evanjelium aj im. Avšak misie v tej dobe boli fyzicky aj psychicky oveľa ťažšie ako dnes. Už len cesta z Európy do Indie trvala po mori celý rok. Pritom na zámorskej lodi nebolo žiadne pohodlie, aké poznáme my. Cestujúci neraz, spolu s posádkou, trpeli hladom, nedostatkom pitnej vody a nadbytkom chorôb. Cestovať rok v takých ťažkých podmienkach vyžadovalo veľkú motiváciu.

K prvým jezuitským misionárom patril František Xaverský. Keď sa Ignác, ako predstavený rehole, opýtal Františka, či by nešiel na misie na Ďaleký východ do Indie, František hneď radostne zvolal: „Hľa, tu som!“

Františkovi sa v Indii veľmi darilo. Pokrstil tam desaťtisíce detí a dospelých. O pár rokov sa však z Indie pobral ešte ďalej na východ. Preplavil sa na Molukaské ostrovy, potom do Japonska – do krajiny „vychádzajúceho Slnka“ a napokon sa rozhodol ísť do Číny – do „krajiny draka“. V novembri roku 1552 sa dostal až na čínsky ostrov Shang-chuan (čítaj: šančuan), kde však dostal veľkú horúčku. Fyzicky vyčerpaný chladom a chorobou zomrel na úsvite 3. decembra 1552, vo veku 46 rokov.

Oprávnene sa môžeme spýtať, prečo František neostal pracovať na jednom misijnom mieste? Veď v Indii sa mu mimoriadne darilo?

Keď František odchádzal na misie, dostal od pápeža Pavla III. písomné menovanie, že je apoštolským nunciom celého Ďalekého východu. František preto cítil obrovskú zodpovednosť za všetky tie nové krajiny, ktoré svojou rozlohou a ľudnatosťou ďaleko prevyšovali Európu.

Odvtedy, keď náš patrón František žil, sa doba veľmi zmenila. Veď dnes už cestujeme celkom inak, ľahšie a oveľa rýchlejšie ako vtedy. Takisto máme nové a veľmi účinné technické možnosti na odovzdávanie viery. V čom nás teda môže František „osloviť“ a byť nám príkladom?

Hoci sa od Františkových čias veľa zmenilo, ľudské srdce so schopnosťou verne milovať Pána Boha a blížneho ostáva to isté. František nám môže byť príkladom, lebo takto dokázal milovať. Práve preto sa zobrazuje s horiacim srdcom. Zapálené srdce nevyjadruje len želanie sv. Ignáca, keď ho posielal na misie – „Choď a zapáľ svet“. Františkovo horiace srdce nám pripomína, že jedine láska k Bohu a k blížnemu prináša do sveta pravý pokoj. Ten pokoj, ktorý František čerpal v službe Bohu pod vedením Svätého Otca.

Drahí bratia a sestry, v tomto čase intenzívne vnímame, ako svetu chýba pokoj. Všetci túžime po pokoji, ale neraz ho hľadáme na nesprávnom mieste. Denne hltáme stovky všelijakých (internetových) informácií. Zabúdame, že Boh sa nám „vpísal do srdca“ a že mnoho vedomostí neuspokojí dušu, ale len vnútorné precítenie a vychutnávanie Božích vecí, lebo pravý Boh je citlivý „na srdce“.

František Xaverský hlboko preciťoval Ježišove slová – „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18-19). Vďaka vernosti týmto slovám, vernosti pápežovi, pôsobil požehnane na svojej misii.

Keď prežívame 400. výročie Františkovho svätorečenia, prosím, skúsme hľadieť na obdivuhodný život Františka po celý rok a s úžitkom nasledovať to krásne a hrdinské, čo nás osloví. Nájdený pokoj v srdci nám môže byť odmenou.

To vám všetkým vyprosujem a žehnám vás.

Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup

Príspevky

Prečítajte si aj

Roráty 2022
Aktuality

Roráty 2022

26. novembra 2022

Rorátne detské sväté omše začínajú už 28. 11. 2022, teda od pondelka po 1. adventnej nedeli. Začínať budú spoločným sprievodom o 6:00 hod. od fary. Deti si môžu nechať veci vo farskej zasadačke. Po svätej omši budú na fare spoločné raňajky. Tešíme sa na spoločnú predvianočnú prípravu. Ochotné rodiny prosíme o pomoc s prípravou raňajok.

Vianočné spovedanie
Aktuality

Vianočné spovedanie

26. novembra 2022

V príspevku nájdete harmonogram predvianočného spovedania v našej farnosti i v celom dekanáte. Celodenné spovedanie bude vo farskom kostole prebiehať od 19. do 23. decembra. Hromadné spovedanie za účasti všetkých kňazov dekanátu bude na štvrtú adventnú nedeľu, teda 18. decembra medzi 15:00 až 18:00 hod.

Spevom k srdcu
Aktuality

Spevom k srdcu

20. novembra 2022

Spolu s Podpolianskym osvetovým strediskom a Mestom Zvolen vás pozývame na koncert s názvom Spevom k srdcu. Uskutoční sa v nedeľu 27. novembra o 15:00 hod. v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene.