Farské oznamy

Farské oznamy

Rozpis svätých omší

Nedeľa
18. februára 2024
1. pôstna nedeľa

7:00

Kaniansky

Za + rodičov Nováčkových a za + rodičov Ľuptákových

9:00

Benčat

Za farnosť

10:30

Benčat

DETI – Za zdravie a BP pre dcéru Evku a jej syna

19:00

dominikán

MLADÍ + Anna Paučová

9:30

Kraus

Lieskovec + Daniela

Pondelok
19. februára 2024
Pondelok po 1. pôstnej nedeli

6:30

Benčat

+ Vlasta a Mária

12:00

Kaniansky

+ Pavol a Mária, ich rodičia a starí rodičia

18:00

Kraus

+ Tibor Kalina a rodičia

Utorok
20. februára 2024
Utorok po 1. pôstnej nedeli

6:30

Benčat

+ rodičia, starí rodičia, švagor Jozef, synovec Ján rodina Macková

12:00

Kaniansky

+ rodina Očovská, rodičia a bratia

18:00

Kraus

Za zdravie a BP pre manžela Miroslava a manželky Evy

Streda
21. februára 2024
Streda po 1. pôstnej nedeli

6:30

Benčat

+ Karol, Pavlína a dcéra Mária

12:00

Kaniansky

Za zdravie a BP pre rodinu Jelenovú

18:00

Kraus

+ Karol a Apolónia

Štvrtok
22. februára 2024
Katedry svätého Petra, apoštola (sviatok)

6:30

Benčat

+ Anna, Róbert a Pavol

12:00

Kaniansky

+ Anna Valentová, Michal a Štefan

18:00

Kraus

+ Mária a Ján Galajda

Piatok
23. februára 2024
Piatok po 1. pôstnej nedeli

6:30

Benčat

Za zdravie a BP pre Ľubomíra a Moniku s ich rodinami

12:00

Kaniansky

+ švagrov Palko, Janko, Vincent a Anton, synovci Jaroslav a Vincko

12:00

Sahajda

Za + manželov Evu a Rudolfa

18:00

Kraus

+ syn Peter Straka, brat Adam a Štefan

Sobota
24. februára 2024
Sobota po 1. pôstnej nedeli

6:30

Benčat

+ rodičov Helena a Václav

18:00

Kaniansky

Za pochovaných v tomto týždni

15:00

Válka

Nemocnica – na úmysel celebranta

Nedeľa
25. februára 2024
2. pôstna nedeľa

7:00

Benčat

Za zdravie a BP pre manžela a dcéry s rodinami, brata s rodinou a otca

9:00

Kaniansky

Za farnosť

10:30

Kraus

DETI - Za zdravie a BP pri štúdiu pre Mateja

19:00

dominikán

MLADÍ - Za zdravie a pomoc Božiu pre Zuzanu s rodinou

9:30

Benčat

Lieskovec + Ján, Anna, Ondrej, Mária

Farské oznamy

Oznamy

V dnešnú nedeľu 18.02. je zbierka na charitu. Svoje milodary môžete vhodiť do označených pokladničiek. Vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Omšové úmysly na mesiace apríl - jún budeme zapisovať od stredy 21. februára vo farskej kancelárii.

Jarné kántrové dni sú 21., 23. a 24. februára (streda, piatok, sobota). Obsahom kántrových dní je: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. V našej farnosti budeme prosiť na tento úmysel pri sv. omšiach v piatok (23. februára).

Krížové cesty budú v piatok a v nedeľu 45 minút pred večernou sv. omšou – vo farskom kostole v piatok o 17:15 hod. a v nedeľu o 18:15 hod. V Lieskovci v nedeľu pred sv. omšou.

Odpustky:

  • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša, aspoň po dobu štvrťhodiny.
  • Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijatí svätého prijímania pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu sa budeme spoločne modliť v piatky počas pôstu na konci svätých omší pred záverečným požehnaním.

Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty - Zvolen-Banská Bystrica, Vás pozýva dňa 22. marca 2024 na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14-tich zastaveniach. Akcia sa začína 22. marca večernou svätou omšou o 18.00 hod. vo Zvolene v Kostole sv. Alžbety. Viac na plagáte na výveske a na stránke ekc.sk

Počas pôstu vás pozývame putovať na kalvárie do Hriňovej a Novej Bani. Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v 3. pôstnu nedeľu 3. marca na kalvárii v Hriňovej. Na 5. pôstnu nedeľu 17. marca budeme cestovať na kalváriu do Novej Bani. Môžete sa zapísať v sakristii kostola. Záujemcovia na kalváriu do Hriňovej nech sa zapisujú do stredy 28. februára.

Charita sv. Alžbety n. o. pre nás pripravila novú ročenku, nájdete ju na stolíku za lavicami a tiež v kaplnke. Jej súčasťou je Pôstna obálka, do ktorej môžete vložiť finančný dar vo výške toho, čoho sa chcete počas pôstu zrieknuť. Obálka bude potom súčasťou obetných darov Zeleného štvrtku Pánovej večere. Charita sa aj tento rok uchádza o 2% z dane fyzických osôb. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Pýtali ste sa nás prečo nezvoníme. Opravuje sa elektroinštalácia zvona, zvon bude spojazdnený k veľkonočným sviatkom.

Vyšlo pôstne číslo časopisu zvolenských farností Naše spoločenstvo. Ďakujeme redakčnej rade za ich obetavú prácu.

V sobotu 2. marca Vás pozývame na fatimskú sobotu na Starých Horách. Záujemcovia o Staré Hory nech sa zapisujú v sakristii do stredy 28. februára.

Na návrh farskej ekonomickej rady sme zriadili transparentný účet v UniCredit Bank pre zasielanie milodarov na opravu oltárov v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Doteraz sa vyzbieralo 3 275€, ktoré dobrodinci zaslali na pôvodný účet alebo osobne priniesli na faru. Peniaze sme previedli na transparentný účet, na ktorom môže každý darca sledovať ako peniaze pribúdajú. Nový QR kód už je zmenený na plagátoch na výveskách v kostole i na webovej stránke farnosti. Ďakujeme za milodary.

MIMORIADNY OZNAM FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY:

Drahí bratia a sestry, mnohí z vás ste si určite všimli, že drevené oltáre v našej mariánskej kaplnke sú už niekoľko rokov v havarijnom stave. Sú napadnuté červotočom a drevokaznými hubami, ktoré spôsobujú ich postupné rozpadávanie a ničenie. Ide o posledné časti historického mobiliáru nášho farského kostola, ktoré pochádzajú z 18. storočia a pri ktorých prednášalo svoje prosby a vďaky Božej Matke niekoľko generácií našich farníkov. Preto chceme vyvinúť maximálne úsilie o záchranu a navrátenie života týmto oltárom.

Na základe reštaurátorského prieskumu bolo konštatované, že len na reštaurovanie hlavného oltára budeme potrebovať 118 700,- €. Je to taká veľká suma, že nie sme schopní zafinancovať túto opravu v plnej výške. Niekoľko rokov po sebe sme žiadali o dotáciu Ministerstvo kultúry SR, avšak našej žiadosti nebolo vyhovené z dôvodu podpory iných projektových aktivít. Vzhľadom na značné poškodenie oltárov dochádza plynutím času k ich neustálej deštrukcii, a preto sme sa rozhodli, že v priebehu tohto roka by sme začali s prvou etapou reštaurátorskej realizácie, ktorá obsahuje:

• demontáž ornamentálnej a sochárskej výzdoby 2 400,-

• oltárna architektúra 30 000,-

• reštaurátorská dokumentácia 1 400,-

čo sú náklady spolu 33 800,-

S veľkou dôverou sa na vás, drahí bratia a sestry, obraciame s prosbou o pomoc a podporu tejto finančne náročnej aktivity. Na našej farskej stránke, ako aj na výveske kostola budú zverejnené fotografie poukazujúce na rozsah poškodenia oltárov, finančné vyčíslenie opráv jednotlivých etáp reštaurovania a už je zverejnené číslo účtu IBAN: SK53 1111 0000 0066 1528 6057 a QR kód, ktoré sme zriadili za účelom šetrenia prostriedkov na túto reštaurátorskú realizáciu.

Taktiež vás prosíme, aby ste o tejto situácii informovali aj svojich známych, ktorí by nám vedeli a chceli pomôcť, keďže ide o záchranu chátrajúcej časti histórie nášho mesta a chrámu.

Vyjadrením vďaky všetkým dobrodincom budú naše modlitby a od apríla aj ďakovná svätá omša vždy 17. dňa v mesiaci – v deň, keď sa spoločne modlíme k našej patrónke svätej Alžbete.

členovia farskej ekonomickej rady

Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.