Dnešná liturgia
27. nedeľa v Cezročnom období
nedeľa 2. októbra 2022
Kraus
7:00
Kaniansky
9:00
Deti
Ščúry
10:30
mladí
Matúš OP
19:00
Lieskovec
Trochan
9:30
Zolná
Trochan
11:00
Zajtra
Farnosť

Najnovšie príspevky

Objav Krista
Aktuality

Objav Krista

4. septembra 2022

Ako ovocie misií prebieha v našej farnosti kurz Objav Krista. Cieľom kurzu je nanovo vybudovať alebo obnoviť svoj vzťah ku Kristovi a tiež viac sa zapojiť do spoločenstva farnosti. Prihlásiť sa mohol ktokoľvek – odporúčaná veková hranica bola od 18 rokov. Stretnutia bývajú každý druhý pondelok o 18:00 hod. od 26. 9. do 5. 12. (šesť stretnutí) v zasadačke farského úradu. Program nájdete na plagáte.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 10.
Aktuality

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela 22. 10.

20. augusta 2022

V sobotu 22. septembra bude v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene po večernej sv. omši (o 18:00 hod.) pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Spojená bude s pomazaním olejom a prosbami za uzdravenie. Svoje krátke modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru.

Dávame do pozornosti
Aktuality

Dávame do pozornosti

20. augusta 2022

Príležitostí, ako využiť čas a duchovne alebo kultúrne sa povzbudiť, je mnoho. Ponúkame vám aspoň niektoré. Na medzinárodnej úrovni je možné zúčastniť sa Svetových dní mládeže v Lisabone (SDM 2023). Godzone tour zasiahne oblasť Slovenska i Českej republiky. V celej diecéze prežívame Rok sv. Františka Xaverského. Ponúkame však aj lokálnejšie, menšie alebo krátkodobejšie udalosti.

Farnosť

Nadchádzajúce udalosti

Hodová slávnosť v Zolnej: 25. septembra;

Kurz Objav Krista: 26. 9.; 10. 10.; 24. 10.; 7. 11.; 21. 11.; 5. 12. a duchovná obnova 5. 11.;

Povolanie Pápež (divadlo v NR): 3. okóbra.

Birmovka: 16. októbra.

Pobožnosť ku cti sv. Šarbela: 22. októbra;

Farský kostol

Galéria kostola

Farnosť

Naše spoločenstvo

Naša škola
Naše spoločenstvo

Naša škola

Mária Krahulcová
25. septembra 2022

Ani sme sa nenazdali a je tu nový školský rok. Kým žiaci oddychovali, v škole sa opäť rekonštruovalo. Aj vďaka výraznej pomoci - peňažnej dotácii od BBSK sme v lete zrenovovali palubovku v telocvični. Vybrúsila sa celá plocha, nanovo sa trikrát nalakovala a namontovali sa nové dubové bočné lišty. V troch triedach boli namontované dataprojektory s novými tabuľami. Školský rok sme začali dňa 5. septembra sv. omšou. Všetci učitelia a žiaci sa najskôr stretli pri kríži pred Kostolom sv. Alžbety, aby sv. omšou privítali nový školský rok. Tento rok k nám nastúpilo 235 žiakov do 13 tried, čo je kapacitné maximum našej školy. Ďakujeme predovšetkým rodičom našich prváčikov za prejavenú dôveru, pretože v ten-to školský rok otvárame dve prvácke triedy. Máme 38 prvákov. Veríme, že sa budú v našej škole cítiť príjemne a bude sa im dariť. Školský rok 2022/2023 bude dôležitým medzníkom aj pre našich deviatakov, ktorých čakajú monitory a prijímacie pohovory na stredné školy. Modlime sa za všetkých našich žiakov, ich rodičov, učiteľov a vychovávateľov, aby patrón školy, sv. Dominik Savio, držal nad nimi ochrannú ruku a nech im Panna Mária vyprosí mnohé milosti.

Koniec jednej cesty
Naše spoločenstvo

Koniec jednej cesty

o. Peter Shajda
25. septembra 2022

Z rozhodnutia vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, a zároveň apoštolského administrátora Prešovskej archieparchie, ukončil o. Ján Sabol svoje pastoračné pôsobenie v grécko-katolíckej farnosti Zvolen. Po dvanástich rokoch strávených pod Pustým hradom začal otec Sabol účinkovať v gréckokatolíckej farnosti Porúbka pri Humennom. Otcovi Jánovi Sabolovi vyslovujeme úprimnú vďaku za všetky jeho pastoračné úsilia vo Zvolene a že-láme veľa úspechov na novom pôsobisku! Novým duchovným správcom zvolenskej gréckokatolíckej farnosti sa od 15. júla stal celibátny novokňaz o. Ing. Mgr. Peter Sahajda. Narodil sa v roku 1982 vo Svidníku. Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave ukončil v roku 2007. Na štúdium teológie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove nastúpil v roku 2016. Kňazskú vysviacku rukami vladyku Petra Rusnáka prijal 2. júla 2022 v Šaštíne. V mene farníkov a čitateľov vás vítame v našej farnosti Zvolen. Môžete nám o sebe niečo bližšie prezradiť? Vyrastal som vo Svidníku, mám o rok a pol mladšiu sestru so zdravotným postihnutím. 4.-8. ročník som navštevoval Cirkevnú základnú školu sv. Juraja vo Svidníku, tu potom aj Gymnázium Duklianskych hrdinov. Povolanie ku kňazstvu som pocítil prvýkrát asi počas začiatku prvej vysokej školy (FEI STU) v Bratislave v UPeCe, potom o pár rokov neskôr, a ďalej to bol čas rozlišovania či hľadania aj popri zamestnaní v IT. V Bratislave som chodil miništrovať do našej gréckokatolíckej cirkvi, do UPeCe BA, a aj k bratom františkánom. Inak som miništroval od 5. ročníka základnej školy, takže na liturgie do chrámu som chodil rád. Ale všetko je len Božia milosť, s ktorou človek potrebuje spolupracovať každý deň. Takže nakoniec som sa stal gréckokatolíckym slobodným kňazo

Farnosť

Sviatosti

Sviatosť krstu
Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť Eucharistie
Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť birmovania
Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť zmierenia
Hriech je predovšetkým prerušením spoločenstva s Bohom. Pokánie – obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť zmierenia.
ZISTIŤ VIAC
Pomazanie chorých
Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to sviatosť pomazania chorých.
ZISTIŤ VIAC
Filiálka

Kostol sv. Matúša v Zolnej

Farnosť

Služby a spoločenstvá našej farnosti

Detský spevokol
Spev detí vo veku 4 – 18 rokov okrášľuje najmä detské sv. omše v nedeľu o 10:30 hod. Spoločné nácviky začínajú v nedeľu o 9:00 hod. Všetky deti sú srdečne pozvané.
ZISTIŤ VIAC
Mládežnícky zbor
Mladí majú možnosť svojim spevom doprevádzať mládežnícke sv. omše v nedeľu o 19:00 hod. Mládežnícky zbor tiež dáva priestor zažiť spoločenstvo mladých, ktorí žijú svoju vieru naplno
ZISTIŤ VIAC
Miništranti
Miništrovanie je liturgickou službou pri oltári, ku ktorej sú pozvaní všetci chlapci. Priestorom pre hru, priateľstvá aj zlepšovanie sa v službe sú miništrantské stretnutia v piatok po sv. omši.
ZISTIŤ VIAC
Akolyti
Služba akolytu sa vykonáva na základe určenia miestneho kňaza a poverenia diecézneho biskupa. Okrem mnohorakej pomoci pri sv. omšiach akolyti slúžia prinášaním eucharistie starým a chorým
Lektori
Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou. Lektori sú ustanovení na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia.
Spoločenstvá
Vo farnosti aktívne pôsobia rôzne spoločenstvá: ružencové bratstvo, modlitby otcov, modlitby matiek a iné.
ek

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov, fary a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček:

-	farský IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006
-	QR kód: obrázok vľavo možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie vašej banky.

Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Elektronický zvonček

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov, fary a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček:

  • farský IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006
  • QR kód: obrázok vľavo možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie vašej banky.

Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Elektronický zvonček

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov, fary a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček:

  • farský IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006
  • QR kód: obrázok vľavo možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie vašej banky.

Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!