Miništranti

Spoločenstvo

Miništranti Zvolen-mesto

O nás

Miništrant je pomocník kňaza, aby kňaz nebol na všetko sám pri omši. Takže ak nechceš nechať kňaza v tom samého a si odhodlaný pomôcť mu s obradom svätej omše, tak príď aspoň 7 minút pred omšou do sakristie, kde ti už skúsenejší miništranti poradia, čo a ako pomôcť pri slávení svätej omše. Miništranti môžu za každú omšu získať body tým, že sa po jej skončení zapíšu v sakristií na zoznam. Samozrejme, odmena verných miništrantov neminie, a preto sa vždy na konci kalendárneho roka koná vyhodnotenie nazbieraných bodov a s tým spojené rozdávanie cien.

Stretká

Samozrejme, ako miništranti sa stretávame aj počas roka. Každý piatok po večernej svätej omši ideme do farského klubu, kde sa rozprávame na nejakú tému ohľadom miništrovania a potom ideme von, ak je pekne, alebo ostaneme v klube a hráme sa hry. Mimo piatkových stretiek robíme raz za čas túry po okolitých kopcoch a, samozrejme, každé zimné a letné prázdniny sa chodieva na miništrantskú chatu.

Tešíme sa z každého nového člena, tak príď!

Ondrej Priškin – hlavný miništrant

Farnosť

Služby a spoločenstvá našej farnosti

Mládežnícky zbor
Mladí majú možnosť svojim spevom doprevádzať mládežnícke sv. omše v nedeľu o 19:00 hod. Mládežnícky zbor tiež dáva priestor zažiť spoločenstvo mladých, ktorí žijú svoju vieru naplno
ZISTIŤ VIAC
Miništranti
Miništrovanie je liturgickou službou pri oltári, ku ktorej sú pozvaní všetci chlapci. Priestorom pre hru, priateľstvá aj zlepšovanie sa v službe sú miništrantské stretnutia v piatok po sv. omši.
ZISTIŤ VIAC
Akolyti
Služba akolytu sa vykonáva na základe určenia miestneho kňaza a poverenia diecézneho biskupa. Okrem mnohorakej pomoci pri sv. omšiach akolyti slúžia prinášaním eucharistie starým a chorým
Lektori
Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou. Lektori sú ustanovení na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia.
Spoločenstvá
Vo farnosti aktívne pôsobia rôzne spoločenstvá: ružencové bratstvo, modlitby otcov, modlitby matiek a iné.