Rehoľné sestry

Spoločenstvo

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského (CFSF)

Pôsobenie sestier vo Zvolene

začiatok r. 1939 – 9. 8. 1957

Začiatkom roku 1939 požiadalo riaditeľstvo nemocnice vo Zvolene Kongregáciu, aby sestry prevzali zdravotnícke práce v nemocnici. Najprv odišli do Zvolena štyri sestry, ich počet sa stále zvyšoval, až v roku 1942 tam bolo už štyridsaťpäť sestier. Boli zamestnané na oddeleniach, mali dobré odborné znalosti. Ich spolupráca s lekármi bola dobrá, aj pacienti boli spokojní s ich starostlivosťou. 9. augusta 1957 mali byť sestry štátnym nariadením odsunuté do centralizačných domovov. Keďže sestry s tým nesúhlasili, boli rozdelené na skupiny a odvezené do práce v Ústavoch sociálnej starostlivosti v Žiline, Uhrovci a Zemianskom Podhradí, ďalšie do Domova dôchodcov v Lučenci a do Charitného domova v Pezinku.

august 1968 – september 1971

V roku 1968 nastalo uvoľnenie náboženského života a sestry boli pozvané do Zvolena, aby vyučovali náboženstvo. Tri sestry si prenajali byt a v roku 1969 začali s vyučovaním náboženstva. Zároveň sa starali aj o kostol a jedna z nich pracovala ako kantorka. Už vo roku 1970 podľa nariadenia štátnych orgánov museli prestať s vyučovaním. Vo Zvolene zostali do roku 1971, v septembri sa presťahovali do Charitného domova v Slovenskej Ľupči.

1. 1. 4. 1991 – 27. 6. 2000

Sestry po páde totalitného režimu znova prišli do Zvolena, ubytované boli vo farskej budove. Tri sestry pracovali v nemocnici, dôchodkyne vypomáhali pri prácach vo farskej domácnosti.

rok 2016

Na požiadanie vdp. Mons. Vojtecha Nepšinského sa sestry vrátili do Zvolena, aby vypomáhali vo farskej práci. Ubytovanie mali vo farskej budove. V roku 2021 sa sestry presťahovali do bytu na Námestí slobody, kde je teraz trojčlenná komunita. Jedna zo sestier pokračuje vo svojej práci kostolníčky, jedna pracuje ako katechétka. Sestry sa snažia zamerať na potreby farnosti, ale hlavne svojím zasväteným životom viesť apoštolát modlitby za potreby Cirkvi.

Farnosť

Služby a spoločenstvá našej farnosti

Mládežnícky zbor
Mladí majú možnosť svojim spevom doprevádzať mládežnícke sv. omše v nedeľu o 19:00 hod. Mládežnícky zbor tiež dáva priestor zažiť spoločenstvo mladých, ktorí žijú svoju vieru naplno
ZISTIŤ VIAC
Miništranti
Miništrovanie je liturgickou službou pri oltári, ku ktorej sú pozvaní všetci chlapci. Priestorom pre hru, priateľstvá aj zlepšovanie sa v službe sú miništrantské stretnutia v piatok po sv. omši.
ZISTIŤ VIAC
Akolyti
Služba akolytu sa vykonáva na základe určenia miestneho kňaza a poverenia diecézneho biskupa. Okrem mnohorakej pomoci pri sv. omšiach akolyti slúžia prinášaním eucharistie starým a chorým
Lektori
Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou. Lektori sú ustanovení na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia.
Spoločenstvá
Vo farnosti aktívne pôsobia rôzne spoločenstvá: ružencové bratstvo, modlitby otcov, modlitby matiek a iné.