Sviatosť birmovania

Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.
Katechizmus Katolíckej cirkvi 1316

Kto môže prijať sviatosť birmovania?

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase“, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné. Sviatosť birmovania, rovnako ako sviatosť krstu, sa prijíma len raz za život, lebo nám do duše vtláča nezmazateľný znak.

Keďže sa birmovanie nazýva aj sviatosťou kresťanskej dospelosti, podmienkou je absolvovanie prípravy na prijatie sviatosti birmovania, ktorá je v trvaní približne jedného školského roka a pozostáva z pravidelných týždenných stretnutí.

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude vyslúžená v nedeľu 16. 10. 2022 o 10.30 hod. Príprava sa začala v októbri 2021.

Aké sú podmienky na pripustenie k sviatosti birmovania?

Odovzdaním prihlášky na birmovku sa birmovanec zaväzuje k plneniu nasledovných podmienok:

 • pravidelná účasť na svätých omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok;
 • pravidelná svätá spoveď;
 • viesť osobný kresťanský život;
 • účasť na birmovaneckých svätých omšiach, katechézach a stretnutiach s animátormi;
 • nadobudnúť a preukázať primerané náboženské vedomosti.

Kto môže byť birmovným rodičom?

 • musí byť praktizujúci katolík po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom);
 • musí zavŕšiť aspoň šestnásty rok života;
 • má byť určený samotným birmovancom (alebo jeho rodičmi, pokiaľ je birmovanec ešte dieťa);
 • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;
 • pokiaľ žije v partnerskom spolužití, musí mať uzavreté sviatostné manželstvo pred tvárou Katolíckej cirkvi;
 • nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený);
 • nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca.

Musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať:

 • pravidelne chodí na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok;
 • pravidelne sa spovedá (aspoň raz za rok);
 • vedie príkladný život v rodine i v spoločnosti;
 • nepohoršuje ostatných slovami ani skutkami a otvorene nevystupuje proti Cirkvi a jej záväznému učeniu.

Ako prebieha birmovná príprava?

Birmovná príprava, ktorá sa začala v októbri 2021 a vyvrcholí slávením sviatosti birmovania (október 2022), pozostáva zo stretnutí, ktoré sa konajú každý druhý piatok. Stretnutia sa začínajú sv. omšou o 17:00, pokračujú katechézou, po ktorej nasleduje čas v skupinkách vedených animátormi. (Priebeh závisí od aktuálnych protipandemických opatrení.)

Príprava si vyžaduje aj aktívne zapojenie sa birmovanca – komunikáciou v skupinkách, čítaním ponúknutej literatúry či písomným vyjadrením názoru/postoja k rôznym témam. Birmovanci sú taktiež pozvaní k aktívnemu zapojeniu sa do života farnosti a priebehu liturgie (napr. čítaním alebo spevom počas sv. omší, miništrovaním, pomocou pri farských aktivitách atď.).

Farnosť

Sviatosti

Sviatosť Eucharistie
Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť birmovania
Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť zmierenia
Hriech je predovšetkým prerušením spoločenstva s Bohom. Pokánie – obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť zmierenia.
ZISTIŤ VIAC
Pomazanie chorých
Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to sviatosť pomazania chorých.
ZISTIŤ VIAC