Sviatosť Eucharistie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.
Katechizmus Katolíckej cirkvi 1324

Ako prihlásiť dieťa na prvé sväté prijímanie?

Blízkou prípravou na pristúpenie dieťaťa k prvému svätému prijímaniu je navštevovanie náboženstva/náboženskej výchovy v škole, zvlášť počas tretieho ročníka ZŠ. Túto prípravu vykonávajú katechéti. Preto sa s úmyslom prihlásiť dieťa na prijatie prvého svätého prijímania obracajte priamo na katechétov v škole, ktorú dieťa navštevuje.

Bezprostredná príprava prebieha formou niekoľkých stretnutí vo farských priestoroch a osobným rozhovorom dieťaťa s kňazom a katechétmi, kde následne dieťa preukáže schopnosť a pripravenosť na prijatie sviatosti Eucharistie.

V prípade, že bolo dieťa krstené mimo farnosti Zvolen-mesto, prosíme rodičov, aby priniesli krstný list dieťaťa – najneskôr dva týždne pred konaním prvého svätého prijímania.

Ako je to s prvým prijatím Eucharistie v dospelosti?

Pod pojmom dospelý sa rozumie človek starší ako 14 rokov. Takýto dospelý sa môže prihlásiť v čase úradných hodín v kancelárii farského úradu. Podobne ako v prípade katechumenov (ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti – krst, Eucharistia, birmovanie), príprava sa koná formou nábožensko-teologického kurzu, ktorý sa začína každý rok v mesiaci október.

Farnosť

Sviatosti

Sviatosť Eucharistie
Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť birmovania
Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť zmierenia
Hriech je predovšetkým prerušením spoločenstva s Bohom. Pokánie – obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť zmierenia.
ZISTIŤ VIAC
Pomazanie chorých
Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to sviatosť pomazania chorých.
ZISTIŤ VIAC