Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.
Katechizmus Katolíckej cirkvi 1213

Ako postupovať pri nahlásení krstu dieťaťa?

Čo priniesť?

Pri nahlásení krstu sa prikladá kópia rodného listu (nemusí byť notársky overená). Na krst treba priniesť krstnú sviecu a bielu košieľku. Na košieľke má byť vyšité alebo napísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenia a dátum krstu. Ak má byť dieťa pokrstené v inej farnosti, ako je bydlisko rodičov, treba priniesť písomný súhlas (licenciu) od miestneho farára.

Vopred si môžete vytlačiť a čitateľne vypísať tlačivo žiadosti o krst dieťaťa, ktoré prinesiete do farskej kancelárie: Žiadosť o krst dieťaťa [PDF]

Aké sú ostatné požiadavky na krst?

S krstom dieťaťa musí súhlasiť aspoň jeden z rodičov alebo zákonný zástupca dieťaťa. Má byť splnená opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckej viere. Ak taká nádej úplne chýba, má sa krst odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.

Je vhodné, aby rodičia vyberali meno pre svoje dieťa zo zoznamu svätých alebo blahoslavených, aby dieťa malo v nich vzor, svojho nebeského patróna, a tak malo možnosť prosiť o jeho príhovor. Meno dieťaťa by nemalo byť v rozpore s katolíckou morálkou a zmýšľaním veriacich ľudí.

Ak je dieťa v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť – liať vodu na telo dieťatka a hovoriť: M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Takýto krst treba nahlásiť v čo najkratšom čase na príslušný farský úrad. V nebezpečenstve smrti sa dieťa dovolene krstí aj proti vôli rodičov.

Vopred ďakujeme rodičom dieťaťa za ich štedrosť formou milodaru, ktorý môžu odovzdať priamo kňazovi po vyslúžení sviatosti krstu alebo už pri nahlásení krstu vo farskej kancelárii.

Kto sú krstní rodičia a aké sú požiadavky na nich?

Medzi krstným rodičom a dieťaťom krstom vzniká duchovné príbuzenstvo a krstný rodič/krstní rodičia majú byť pre dieťa príkladom vo viere. Preto je potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom v duchovnom živote. V prípade zlyhania rodičov vo výchove majú byť krstní rodičia prví, ktorí ponúknu pomocnú ruku krstencovi.

Krstný rodič má spĺňať nasledovné podmienky:

 • stačí jeden krstný rodič;
 • musí mať najmenej 16 rokov;
 • musí mať prijaté všetky iniciačné sviatosti – krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania;
 • ak žije v partnerskom spolužití, má to byť platne uzavreté sviatostné manželstvo;
 • nie je rozvedený;
 • má viesť riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa;
 • ako nekatolík môže byť len svedkom krstu spolu s riadnym krstným rodičom;
 • pri krste sa nezastupuje inou osobou.

Krstným rodičom nemôže byť:

 • otec alebo matka dieťaťa;
 • nekatolík (môže byť len svedkom krstu spolu s riadnym krstným rodičom);
 • civilne rozvedený;
 • kto žije s partnerom, s ktorým neuzavrel sviatostné manželstvo;
 • kto je postihnutý nejakým cirkevným trestom
 • kto žije pohoršlivým spôsobom života (slovami či skutkami);
 • kto je v otvorenej opozícii voči Cirkvi a jej záväznému učeniu.

Ako je to s krstom dospelých?

Pod pojmom dospelý sa rozumie človek starší ako 14 rokov. Príprava na krst, tzv. katechumenát, prebieha individuálnou formou pod vedením kňaza. Obsahová stránka, časy a dĺžka stretnutí sa dohodnú osobne s kňazom.

Záujemca o krst (v prípade neplnoletej osoby v sprievode aspoň jedného z rodičov) sa môže prihlásiť v čase úradných hodín v kancelárii farského úradu. Príprava sa koná formou nábožensko-teologického kurzu, ktorý sa začína každý rok v mesiaci október.

Farnosť

Sviatosti

Sviatosť Eucharistie
Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť birmovania
Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť zmierenia
Hriech je predovšetkým prerušením spoločenstva s Bohom. Pokánie – obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť zmierenia.
ZISTIŤ VIAC
Pomazanie chorých
Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to sviatosť pomazania chorých.
ZISTIŤ VIAC