Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.
Katechizmus Katolíckej cirkvi 1661

Ako postupovať pri uzatváraní manželstva?

Potrebné listiny:

 • Krstné listy snúbencov: kto bol pokrstený v inej farnosti, nech si vyžiada krstný list na danom farskom úrade. Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
 • Údaje o svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo). Aj keď sa odporúča, aby svedok bol praktizujúcim katolíkom, nevyžaduje sa, aby ním bol.
 • Štátnu sobášnu zápisnicu: neplatí pre tých, ktorí uzavreli civilné manželstvo.
 • Licenciu k sobášu: v prípade, ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do farnosti Zvolen-mesto (nebývate na území farnosti minimálne tri mesiace – to nesúvisí s trvalým bydliskom podľa OP), je potrebné priniesť aspoň pre jedného zo snúbencov licenciu k sobášu od svojho farára.
 • Potvrdenie o absolvovaní prípravy: pred samotným sobášom je potrebné absolvovať prípravný kurz pred manželstvom. Absolvovať ho môžete v našej farnosti alebo inde podľa vášho výberu (musí byť garantovaný katolíckym kňazom).
 • Úmrtný list predošlého manžela/manželky: ak jeden alebo obaja zo snúbencov sú vdovci.

Okrem spísania zápisnice na farskom úrade je potrebné spísať aj štátnu sobášnu zápisnicu na Mestskom úrade vo Zvolene, ku ktorej budete potrebovať rodné listy a platné občianske preukazy. O ďalších potrebných dokumentoch k sobášu vás bude informovať Matričný úrad na Mestskom úrade vo Zvolene. Táto požiadavka sa netýka tých, ktorí boli predtým civilne sobášení. V týždni po uzavretí sviatosti manželstva štátnu sobášnu zápisnicu doručíme na Mestský úrad vo Zvolene, kde si v priebehu týždňa môžete prevziať sobášny list.

Aké sú termíny prípravných kurzov pred manželstvom v našej farnosti v roku 2024?

Súčasťou prípravy na sviatosť manželstva sú predmanželské náuky, ktoré je možné absolvovať v určených termínoch na farskom úrade, alebo na inom mieste, odkiaľ je potrebné doniesť potvrdenie o absolvovaní predmanželskej náuky (vystavuje ho kňaz zodpovedný za kurz).

1. Turnus:

 • 08. 03. (piatok) o 19.00 hod. (sviatostná príprava)
 • 09. 03. (sobota) od 9.00 do 16.00 hod. (sviatostná príprava a stretnutie s lekárom - s prestávkami a možnosťou spoločného obedu v niektorej z blízkych prevádzok)
 • 11. 03. (pondelok) o 19.00 hod. náuka so psychológom (o komunikácii)

2. Turnus:

 • 17. 05. (piatok) o 19.00 hod. (sviatostná príprava)
 • 18. 05. (sobota) od 9.00 do 16.00 hod. (sviatostná príprava a stretnutie s lekárom - s prestávkami a možnosťou spoločného obedu v niektorej z blízkych prevádzok)
 • 20. 05. (pondelok) o 19.00 hod. náuka so psychológom (o komunikácii)

3. Turnus:

 • 30. 08. (piatok) o 19.00 hod. (sviatostná príprava)
 • 31. 08. (sobota) od 9.00 do 16.00 hod. (sviatostná príprava a stretnutie s lekárom - s prestávkami a možnosťou spoločného obedu v niektorej z blízkych prevádzok)
 • 02. 09. (pondelok) o 19.00 hod. náuka so psychológom (o komunikácii)

Kurz pozostáva zo sviatostnej prípravy, ktorú podáva certifikovaný manželský pár s niekoľkoročnými skúsenosťami z manželského života. Zahŕňa tiež stretnutie s lekárom, ktorý informuje o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva. Stretnutie so psychológom má za cieľ pomôcť partnerom predchádzať a zvládať náročnejšie situácie manželského života - najmä v oblasti komunikácie.

Samotný kurz je bezplatný. Snúbenci však zvyknú prispievať lektorom na pokrytie nákladov spojených s kurzom (dopravné pre lektorujúcu lekárku, obed pre lektorujúci manželský pár, dobrovoľný ďakovný príspevok za obetovaný čas).

Aké sú ostatné usmernenia na prijatie sviatosti manželstva?

Cirkevné právo uvádza, že katolícki snúbenci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, ju majú pred prijatím manželstva prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti (z toho vyplýva, že katolík žiadajúci o sobáš by mal mať birmovku). Pre viac informácií sa nebojte obrátiť na náš farský úrad.

Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená, platné uzatvorenie manželstva je podmienené dišpenzom diecézneho biskupa a sobáš je potom bez svätej omše.

Pokiaľ je jedna stránka platne pokrstená, ale nie v Katolíckej cirkvi (napr. Evanjelickej cirkvi), dovolené uzatvorenie manželstva je podmienené dovolením (licenciou) diecézneho biskupa.

Žiadosti o dišpenz alebo licenciu sa píšu vo farskej kancelárii a na biskupský úrad ju posiela farskú úrad. K žiadostiam je potrebné pripojiť vyhlásenie podpísané oboma snúbencami, v ktorom:

 • katolícka stránka sľubuje, že urobí všetko, čo bude môcť, aby deti pochádzajúce z tohto manželstva boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere,
 • nekatolícka stránka svojím podpisom len potvrdzuje, že je oboznámená so záväzkom katolíckej stránky.

Kvety na výzdobu kostola musíme objednať v dostatočnom časovom predstihu. Preto prosíme snúbencov, ktorí si žiadajú vyzdobiť kostol kvetmi, aby príspevok na tento účel priniesli minimálne týždeň pred sobášom (odporúčaný príspevok na kvetinovú výzdobu je 50 €).

Vopred ďakujeme snúbencom za ich štedrosť formou milodaru, ktorý môžu odovzdať priamo kňazovi po vyslúžení sviatosti manželstva alebo už pri jednom zo stretnutí vo farskej kancelárii.

Aké sú manželské prekážky?

Cirkevné zákony, obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva, stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva. Sú to:

 • Prekážka veku – minimálny vek na uzavretie manželstva je stanovený u muža na 16 rokov a u ženy na 14 rokov. (Občiansky zákon u nás vyžaduje aspoň 18 rokov).
 • Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti – impotencie, teda neschopnosť pohlavného styku pre telesnú chybu zo strany muža, alebo zo strany ženy. (Neplodnosť – „sterilita“ – nie je prekážkou k uzavretiu manželstva a neruší ani jeho platnosť.)
 • Prekážka manželského zväzku – neplatne uzatvára nové manželstvo ten, kto je viazaný platným manželstvom.
 • Prekážka rozdielneho náboženstva alebo vierovyznania – neplatné manželstvo je uzatvorené medzi katolíckou stránkou a stránkou nepokrstenou. Po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo, môže od tejto prekážky dišpenzovať miestny ordinár (diecézny biskup).
 • Prekážka posvätných rádov – platne prijatá diakonská, kňazská alebo biskupská vysviacka je prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica (pápež).
 • Prekážka sľubov čistoty – verejné večné sľuby čistoty sú prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica (pápež).
 • Prekážka únosu – platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto sa kvôli uzavretiu manželstva podieľa alebo spolupodieľa na únose partnerky, za účelom uzavretia manželstva.
 • Prekážka zločinu – platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto za účelom uzavrieť manželstvo s istou osobou sám alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo, spôsobí jej manželskému partnerovi fyzickú alebo morálnu smrť. Od tejto prekážky môže oslobodiť iba Apoštolská stolica (pápež).
 • Prekážka pokrvenstva – nemôže platne uzavrieť manželstvo napr. brat so sestrou, otec s dcérou, matka so synom. Bratranec so sesternicou môžu platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu miestneho ordinára (biskupa).
 • Prekážka verejnej mravopočestnosti – vzniká z neplatného manželstva alebo z verejného konkubinátu a zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými príbuznými ženy a obrátene. Muž by neplatne uzavrel prípadné neskoršie manželstvo s matkou alebo dcérou ženy, s ktorou žil (napr. vo verejne známom konkubináte).
 • Prekážka švagrovstva – nemôže sa platne uzavrieť manželstvo v priamej línii (napr. zať so svokrou).
 • Prekážka adopcie – nemôže uzavrieť platne manželstvo ten, kto je na základe adopcie v zákonnom príbuzenstve s inou osobou. Zákonné príbuzenstvo, ktoré vzniká adopciou a platí vždy v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. (Adoptovaný muž si napr. nemôže zobrať za manželku nikoho v priamej línii a ani svoju adoptívnu sestru).

Väčšina týchto prekážok sa môže „odstrániť“ dišpenzom, čiže individuálnym povolením pápeža alebo biskupa. Sprostredkovateľom je miestny správca farnosti.

Uzavrieť manželstvo sú ďalej neschopní tí:

 • ktorým chýba dostatočné používanie rozumu,
 • ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, týkajúceho sa podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať,
 • ktorí z dôvodov psychickej povahy nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva.

V praxi môže ísť napr. o duševné choroby ako schizofrénia alebo prípady neuróz, psychoneuróz a psychopatologických stavov, alebo o veci ako transsexualita, homosexualita, narcizmus, sadizmus, alkoholizmus, drogová závislosť a pod.

Farnosť

Sviatosti

Sviatosť Eucharistie
Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť birmovania
Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť zmierenia
Hriech je predovšetkým prerušením spoločenstva s Bohom. Pokánie – obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť zmierenia.
ZISTIŤ VIAC
Pomazanie chorých
Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to sviatosť pomazania chorých.
ZISTIŤ VIAC