Sviatosť pomazania chorých

Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to pomazanie chorých: ‚Toto sväté pomazanie chorých ustanovil náš Pán, Ježiš Kristus, ako skutočnú a pravú sviatosť Nového zákona. Marek ju síce naznačil, ale Jakub, apoštol a Pánov brat, ju veriacim odporučil a urobil známou.
Katechizmus Katolíckej cirkvi 1511

Kedy a ako sa vysluhuje sviatosť pomazania chorých?

  • Individuálne – v kostole, v rodine alebo v nemocnici. Vysluhovanie sviatosti sa udeľuje na požiadanie.
  • Hromadne – počas svätej omše na Svetový deň chorých (11. februára). Vtedy ho môže prijať každý, kto dovŕšil 60. rok života alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave.

V prípade potreby zaopatrenia (pomazanie chorých, svätá spoveď a podanie svätého prijímania) nech príbuzní kontaktujú (telefonicky) farský úrad alebo konkrétneho kňaza. Do nemocnice alebo príbytkov veriacich chodíme na zavolanie v prípadoch nebezpečenstva smrti. Prosíme príbuzných, aby ku chorému zavolali kňaza čím skôr a nečakali, kým bude v bezvedomí.

Sviatosť pomazania chorých má byť, ak je to možné, spojená so sviatosťou zmierenia (svätou spoveďou). V prípade, že človek je v bezvedomí, sviatosť pomazania chorých sa udeľuje na základe predpokladu, že ak by mohol, túžil by sa najprv vyspovedať.

Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje.

Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. V tomto prípade je dobré sa vyspovedať a požiadať kňaza o individuálne vyslúženie sviatosti pomazania chorých.

Farnosť

Sviatosti

Sviatosť Eucharistie
Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť birmovania
Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť zmierenia
Hriech je predovšetkým prerušením spoločenstva s Bohom. Pokánie – obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť zmierenia.
ZISTIŤ VIAC
Pomazanie chorých
Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to sviatosť pomazania chorých.
ZISTIŤ VIAC